Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 15 (tineri) specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în perioada 19 august – 6 septembrie 2024, la un program de fellowship în Norvegia

FRDS selectează 15 (tineri) specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în perioada 19 august – 6 septembrie 2024, la un program de fellowship în Norvegia

În perioada 19 august – 6 septembrie 2024, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează un program de fellowship în Norvegia. Demersul își propune să contribuie la creșterea nivelului de cunoștințe și competențe al personalului care lucrează direct cu grupurile țintă ale proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală, în scopul creșterii calității serviciilor oferite beneficiarilor acestor proiecte.

Programul de fellowship este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor care au fost implicați direct în implementarea unui proiect finanțat prin Program și/sau în activități specifice perioadei de sustenabilitate a respectivului proiect.

Participanții la programul de fellowship își vor putea dezvolta cunoștințele și abilitățile în una dintre următoarele 4 arii, în funcție de opțiunea personală: 

1) dezvoltare locală și bună guvernare: dezvoltarea cunoștințelor privind bunele practici în implementarea unor măsuri de dezvoltare locală/bună guvernare, la nivelul comunităților locale, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, educaționale, de sănătate etc., precum și la creșterea nivelului de satisfacție a membrilor comunității cu privire la calitatea acestor servicii/măsuri; dezvoltarea competențelor necesare promovării principiilor transparenței și bunei guvernări în administrația publică, elaborării de strategii, programe, proceduri și instrumente de lucru în acest sens, de strategii, planuri de acțiune, programe și proiecte de dezvoltare comunitară/locală etc.

2) incluziune socială și împuternicire: dezvoltarea competențelor necesare identificării factorilor (nedreptăți istorice, contexte sociale, prejudecăți, stereotipuri etc.) care contribuie la excluziunea membrilor unor comunități/ grupuri marginalizate; consolidarea capacității de a dezvolta și promova politici incluzive și echitabile, strategii de abilitare a membrilor unor comunități/ grupuri marginalizate, proiecte și servicii prin care să fie oferit sprijin adecvat grupurilor vulnerabile, în concordanță cu nevoile lor specifice; creșterea capacității de leadership și dezvoltarea unor abilități necesare unui lider care activează în domeniul justiției sociale (elaborarea de strategii și planificarea unor campanii de comunicare, lucrul cu media, mobilizare online și offline, strângere de fonduri, managementul voluntarilor, gestionarea unor conflicte și negocieri etc.)

3) educație (incluzivă) pentru copii și tineri aflați în situații de risc: consolidarea capacității de a promova predarea și învățarea prin intermediul unor abordări incluzive și democratice în sălile de clasă și în școli; dobândirea de competențe în ceea ce privește aplicarea unor strategii și instrumente de predare care promovează un mediu de învățare incluziv și democratic; întărirea încrederii în aplicarea de metode interactive si centrate pe învățare, prin familiarizarea cu cele mai recente abordări și metode în educația incluzivă; dezvoltarea competențelor necesare gestionării diversității în clasă și în școală etc.

4) drepturile omului: îmbunătățirea competențelor necesare identificării potențialelor manifestări ale încălcării drepturilor omului; dezvoltarea abilităților necesare aplicării celor mai recente abordări și metode de evitare și combatere a încălcării drepturilor omului în lucrul cu persoanele vulnerabile; creșterea nivelului de conștientizare cu privire la necesitatea abordării problematicii referitoare la respectarea drepturilor omului în proiectarea și implementarea politicilor publice; îmbunătățirea competențelor necesare abordării în mod adecvat a problematicii drepturilor omului în conceperea și implementarea unor programe/proiecte viitoare etc.

Membrii echipelor de management și de implementare ale proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, dar și specialiști implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a respectivelor proiecte – interesați să participe la programul de fellowship sunt invitați să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/n1cje6fDNR2jnJSG7), până cel târziu în data de 30 iunie 2024 (inclusiv).

În selecția celor 15 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt sau au fost implicați în activități adresate grupurilor țintă ale unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, fie pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor, fie în perioada de sustenabilitate a acestora. Prioritate în procesul de selecție vor avea acei specialiști care lucrează și în prezent cu persoane din grupurile țintă vizate prin proiect, asigurând astfel continuitatea oferirii de servicii acestora, potrivit angajamentelor asumate pentru perioada de sustenabilitate;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la programe de formare în aria pentru care au optat în cazul programului de fellowship: dezvoltare locală și bună guvernare, incluziune socială și împuternicire, educație (incluzivă) pentru copii și tineri la risc sau drepturile omului;

– conving prin motivația de participare la programul de fellowship – detaliată în formularul de înscriere – că parcurgerea acestui program de formare va contribui la creșterea calității serviciilor furnizate persoanelor din grupul țintă al proiectului finanțat de FRDS prin Programul Dezvoltare locală și în care au fost/ sunt implicați;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (pe parcursul programului de fellowship comunicarea cu membrii organizațiilor-gazdă va fi exclusiv în limba engleză).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că au lucrat în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală și/ sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților derulate prin proiect, respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare/ voluntariat semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană a fost implicată în implementarea proiectului, indicând poziția avută și activitățile pe care le-a derulat/ este, la momentul depunerii candidaturii, implicată în activități aferente perioadei de sustenabilitate a proiectului, cu menționarea poziției și a activităților pe care le derulează în această calitate.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi din partea aceleiași organizații, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la programul de fellowship (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu în program trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în România și Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la programul de fellowship, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0724.275.483 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.