Copyright 2019 FRDS

Back

SCHEMA DE GRANTURI MICI INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Descriere apel

Data lansării: 15 iulie 2021

 

În total, suma alocată schemei de granturi mici “Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” este de  1.647.059 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

 

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 20.000 euro, iar cea maximă este de 50.000 euro.

 

Obiectivul general al apelului este acela de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație romă, prin finanțarea proiectelor de nivel comunitar (dezvoltate în cadrul unei singure UAT) care abordează necesități prioritare specifice identificate într-un mod participativ.

 

Solicitanţii eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale de tipul comunelor și orașelor (inclusiv municipii) și organizaţiile neguvernamentale.

 

Proiectele depuse în cadrul acestui apel trebuie să răspundă în mod obligatoriu nevoilor cu caracter prioritar care afectează grupul țintă principal, reprezentat de persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți), locuind în comunități dezavantajate / izolate  cu peste 10% populație de etnie romă.

 

Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile proiectelor:

 • experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.);
 • specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socială.

 

Este obligatoriu ca un proiect să includă activități care presupun lucrul direct cu grupul țintă principal. Astfel, activităţile eligibile vor avea în vedere să aducă îmbunătățiri beneficiarilor în cel puțin unul din domeniile: educație, sănătate, locuire și juridic.

 

Exemple de activități eligibile:

 • Investiții la scară mică în renovarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile în care se desfășoară activitățile educaționale (lucrări de zugrăvire, reparații ale acoperișurilor, organizarea de grupuri sanitare la interior, igienizarea claselor etc.), inclusiv dotarea acestora și branșamente la rețele de utilități (apă potabilă, canalizare, electricitate, internet etc);
 • Sprijin acordat copiilor ante-preșcolari, preșcolari, școlari, precum și tinerilor înscriși în învățământul post-liceal sau universitar care să stimuleze accesul acestora la educație (hrană, materiale educaționale, haine, încălțăminte, rechizite etc.), participarea școlară și reînscrierea la școală (mediere școlară, consiliere și orientare școlară și vocațională, alfabetizare, activități remediale, activități de tip “școală după școală”, prevenirea abandonului școlar prin sport sau alte activități de timp liber și educație non-formală, asigurarea cheltuielilor de transport pentru participarea la activități de educație formală și informală etc.);
 • Investiții în înființarea, dotarea și îmbunătățirea infrastructurii medicale și sanitare la scară mică (renovare sau dotare a dispensarelor publice funcționale, înființare de băi publice sau de spații comunitare de spălat rufe etc.);
 • Furnizarea de servicii medicale de bază prin proiect (inclusiv stomatologice), care nu sunt decontate/ susținute / organizate prin sistemul național de sănătate în zona geografică a proiectului sau pentru grupul țintă al acestuia;
 • Investiții în construcția, reabilitarea și dotarea locuințelor sociale, cu condiția ca acestea să înceapă a fi folosite de către membrii grupului țintă în timpul proiectului, iar acestora să le fie oferite condiții alternative decente de locuire pe parcursul lucrărilor, dacă este cazul;
 • Investiții în conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități (inclusiv internet) sau dezvoltarea de soluții independente (de încălzire, canalizare); extinderea spațiului de locuit, reparații la case individuale, construcția de grupuri sanitare (toalete, băi);
 • Asistență juridică victimele evacuărilor și pentru clarificarea situației și drepturilor locative (onorarii pentru consiliere juridică, taxe etc.);
 • Asistență juridică pentru obținerea de documente de identitate valide (certificat de naștere, carte de identitate sau echivalent) și a altor documente necesare pentru obținerea acestora.

 

Proiectele care vor include activități care vizează prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 și a impactului negativ pe care aceasta le are asupra grupurilor țintă vor beneficia de punctaj specific în evaluare, cu condiția demonstrării necesității intervenției.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 6 și 16 luni.

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 14 octombrie 2021. Dosarul propunerii de proiect va fi trimis exclusiv prin sistemul de depunere online, urmărind instrucțiunile de înregistrare și încărcare prezentate ca anexă la Ghidul aplicantului.

 

!IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați textul apelului (documentul intitulat „Schema de granturi mici Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”) și Ghidul aplicantului, documente care conțin cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Aceste documente se regăsesc în pachetul de documente de mai jos:

Noutăți

Seminar informativ online adresat organizațiilor interesate să depună proiecte în cadrul apelului „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, organizează marţi, 27 iulie 2021, un seminar informativ adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul apelului de proiecte „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”.

Evenimentul își propune să ofere participanților informații specifice privind condițiile de finanțare a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului.

Seminarul va fi organizat online și va fi transmis în direct, începând cu ora 13:00, pe canalele de YouTube și de Facebook ale Programului Dezvoltare locală. Ulterior evenimentului, materialele prezentate în cadrul seminarului vor fi accesibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală, la secțiunea Resurse.

Orice persoană interesată va putea urmări transmisia în direct a evenimentului accesând următoarele linkuri:

-> YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCb3UOGV0ikIqBf34r4RsdvA)
-> Facebook (https://www.facebook.com/dezvoltare.locala)

și va putea adresa întrebări pe marginea documentației de apel, pe tot parcursul evenimentului, prin transmiterea lor sub formă de comentarii la transmisia în direct, pe canalul pe care urmărește evenimentul. Echipa FRDS va prelua întrebările adresate și va răspunde acestora fie în direct, pe parcursul evenimentului, fie în scris, ulterior, prin răspuns la comentariul (întrebarea) persoanei respective.

Recomandăm tuturor celor interesați să participe la seminarul informativ să studieze în prealabil, cu atenție, întreaga documentație aferentă apelului (textul apelului, ghidul aplicantului, formatul cererii de finanțare și al bugetului, anexe), disponibilă aici:
https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/.

 

Context și informații generale

 

Implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale și cu Consiliul Europei, Programul Dezvoltare locală are un buget total de 86.941.176 de euro (incluzand co-finanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Înscriindu-se în eforturile Granturilor SEE si Norvegiene de a combate sărăcia și excluziunea socială, prin dezvoltarea de comunități puternice și incluzive, Programul Dezvoltare locală urmărește ca, prin proiectele finanțate, să contribuie la creșterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate, a incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc și a romilor, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Detalii referitoare la Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.dezvoltare-locala.frds.ro.

Apelul de proiecte „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” (15 iulie – 14 octombrie 2021) are o alocare financiară totală de 1.647.059 de euro şi vizează finanțarea de proiecte care să abordeze nevoi comunitare prioritare, identificate într-un mod participativ, și care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație de etnie romă.

 

* * *

 

Documentația aferentă apelului de proiecte „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”, în consultare publică

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, intenționează să lanseze în luna iunie 2021 apelul ”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”, ultimul dintre apelurile de propuneri de proiecte planificate în cadrul Programului.

Prin intermediul acestuia, FRDS va finanța intervenţii de urgenţă în comunităţile de romi, intervenții care să vizeze îmbunătăţirea facilitaţilor sociale şi educaţionale pentru copii şi tineri, creşterea accesului la servicii de sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, facilitarea eliberării actelor de identitate, oferirea de suport social şi juridic victimelor evacuărilor, promovarea schimburilor interculturale etc.

Documentația aferentă apelului a fost sintetizată de FRDS sub forma unui document consultativ, care include obiectivele, activitățile eligibile, indicatorii și rezultatele așteptate ale apelului și care este disponibil pe pagina web a Programului.

FRDS invită experții și entitățile interesate de problematica incluziunii romilor să formuleze observații pe marginea documentului consultativ propus. Cei interesați sunt rugați să transmită observațiile lor la adresa office@frds.ro, până cel târziu miercuri, 9 iunie 2021, ora 15:00.

-> Consultă documentul

Evaluare
Helpdesk