Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC

„Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor”

Nicolae Iorga

Zest4Edu- O nouă perspectivă în educație

Promotor: Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD, Art for Change Foundation, Norvegia

Valoarea finanțării: 5.464.478,93 lei

Perioada de implementare: noiembrie 2020– septembrie 2023 (30 luni)

Contact: https://zest4edu.ro/

Social media: Zest 4 edu

 

Una dintre cele mai mari provocări actuale în sistemul de educație românesc este abandonul școlar și efectele pe care le are asupra copiilor și tinerilor. Abandonul școlar este echivalent, de cele mai multe ori, cu șomaj, muncă la negru, marginalizare sau delincvență. Propunându-și să scadă rata abandonului școlar prin asigurarea accesului elevilor la un tip de educație incluzivă, bazat pe conceptul de affirmative art, proiectul se adresează unui număr de 1150 de persoane din 17 localități aparținând județelor Prahova și Neamț.

650 elevi aflați în situație de risc, dintre care 490 în mediul rural şi 60 cu CES din 19 unități de învățământ vor beneficia de programe de dezvoltare personală, de educație non-formală și de socializare, fiind urmărite creșterea ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu 1% anual pt şcolile sprijinite și îmbunatățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10%.

De asemenea prin 3 programe de formare și workshop-uri Affirmative Art, 200 de cadre didactice din unitățile de învăţământ selectate în proiect vor dobândi competențe în vederea îmbunătățirii comunicării cu elevii, relației cu părinții, diminuării situațiilor conflictuale dintre elevi, lucrului cu elevii cu CES, susținerii unui interes crescut al elevilor la ore. În plus, se va amenaja în fiecare din cele 19 școli câte un spațiu pentru desfășurarea activităților de dezvoltare personală și câte un spațiu de tip cabinet pentru consiliere individuală la care vor avea acces elevii și cadrele didactice. 200 de părinți/tutori ai elevilor beneficiari ai activităților desfășurate în proiect vor fi incluși în activități de informare, consiliere și de educație parentală.

O serie de activități și evenimente realizate în parteneriat cu organizația norvegiană Art for Change Foundation vor promova importanța abordării inovative a proiectului și multiplica rezultatele proiectului. 160 de cadre didactice vor participa în Norvegia la un schimb de bune practici prin participarea la ateliere de de tip “Affirmative Art”, în cele două regiuni urmând, de asemenea, să fie organizate o conferinţă naţională, 6 campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de dezvoltare personală şi 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art.

Pe termen lung, proiectul urmărește să producă o schimbare de perspectivă în zona educațională, prin introducerea programelor de dezvoltare personală a copiilor și elevilor încă de la vârste mici, cu impact pe termen mediu în creșterea numărului de tineri care finalizează ciclul de învățământ secundar inferior și continuă studiile, iar pe termen lung în scăderea numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și excluziune socială ca urmare a unei educații personale și profesionale de calitate.

O școală pentru fiecare

Promotor: Organizaţia Salvaţi Copiii

Partener: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov, Save the Children Norway (Salvați Copiii Norvegia)

Valoarea finanțării: 6.391.855,65 lei

Perioada de implementare: noiembrie 2020– noiembrie 2023 (36 luni)

Contact: https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/educatie/prevenirea-abandonului-scolar/o-scoala-pentru-fiecare

Social media: Salvati Copiii Romania

 

Creșterea gradului de incluziune a copiilor aflați în situații de risc contribuie la prevenirea abandonului școlar, menținerea elevilor în sistemul educațional reprezentând șansa unui viitor mai bun pentru aceștia.

Proiectul își propune să promoveze educația incluzivă prin dezvoltarea de măsuri de sprijin în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor din cadrul a 4 comunități rurale – Băcești (Vaslui), Amărăștii de Jos (Dolj), Aninoasa (Dâmbovița) și Grădiștea (Ilfov) și 2 urbane – Giurgiu și București.

870 de copii vulnerabili 4-16 ani (copii în risc de abandon școlar și copii cu CES, fete și băieți, inclusiv etnie romă) vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar – programe de Grădiniță Estivală, de tip Școală după Școală, de dezvoltare personală și măsuri de sprijin social, iar 520 părinți vor beneficia de educație parentală și servicii de consiliere.

170 specialiști din domeniul educației și serviciilor sociale vor dobândi cunoștințe și abilități și capacitate crescută de promovare a educației incluzive, prin participare la sesiuni de instruire și schimburi de experiență cu instituții din Norvegia, activități ce vor fi asigurate de organizația parteneră, Save the Children Norway.

De asemenea, pentru atingerea obiectivelor asumate, în cadrul proiectului vor fi organizate campanii locale de informare și conștientizare privind educația incluzivă pentru 1.800 de persoane – elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunităților vizate.

O școală pentru toți și pentru fiecare!

Promotor: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Galați

Valoarea finanțării: 3.731.805,00 lei

Perioada de implementare: noiembrie 2020– iunie 2023 (30 luni)

Contact: http://www.oscoalapentrutoti.ro/

 

În județele Vaslui și Galați, fenomenul abandonului școlar este strâns legat de cel al sărăciei și excluziunii sociale. În scopul prevenirii și atenuării efectelor excluziunii sociale asupra educației copiilor, proiectul și-a propus să vină în sprijinul a 475 de copii aflați în situații de risc, majoritatea din mediul rural, prin măsuri concrete ce vizează incluziunea acestora în școală și comunitate și care presupun colaborarea între școală, familie și comunitate, pentru eliminarea barierelor între acestea.

Printre soluțiile identificate de proiect pentru îmbunătățirea participării școlare a celor 475 de elevi (din care 75 de etnie romă și 25 cu cerințe educaționale speciale) și pentru creșterea ratei de tranziție a elevilor de la ciclul primar la gimnazial și de la cel gimnazial la cel liceal cu minim 3%, amintim:

 • dezvoltarea unui program de consiliere și a unor evenimente conexe de tranziție de la un ciclu educațional către ciclul următor, stimulând, în același timp și îmbunătățirea relației copil-părinte-școală
 • dezvoltarea unor programe remediale pentru copiii de gimnaziu aflați în pericol de corijență, repetenție sau abandon școlar, programe care se vor derula pe parcursul a minim 4 semestre
 • dezvoltarea unor activități extra-școlare (elevi din ciclurile primar şi gimnazial), precum ateliere, școală deschisă, tabere, etc.
 • asigurarea unor suplimente de hrană și a unor pachete de haine / încălțăminte și rechizite pt cei mai expuși la risc dintre copii
 • dezvoltarea unor programe de colaborare între școlile din Vaslui și Galați, prin care să se identifice bunele practici de desegregare a educației la nivelul acestora.

Pentru atingerea obiectivelor sale, proiectul va conduce la implicarea și educarea personalului didactic și auxiliar (80 de persoane), și a părinților și tutorilor (100 de persoane) în vederea sprijinirii menținerii copiilor în școală și prevenirii abandonului școlar.

Resurse:

Performanțe școlare mai bune ale elevilor vulnerabili din județele Vaslui și Galați

Prin educație spre vocație!

Promotor: Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia

Parteneri: Fundația HEKS/EPER România, Fundația pentru Promovarea Agriculturii și Economiei Regionale –FAER-Reghin-Mureș, New School AS (Norvegia)

Valoarea finanțării: 4.720.493,00 lei

Perioada de implementare: noiembrie 2020 – iunie 2022 (finalizat)

Contact: https://www.filantropiaortodoxa.ro/proiectul-prin-educatie-spre-vocatie

 

La nivel local, 30% din elevii claselor primare și 40% din elevii claselor gimnaziale abandonează școala, cauzele fiind fie migrația părinților în străinătate fie lipsa posibilităților materiale și condițiile defavorizate de trai. În scopul prevenirii abandonului școlar și creșterea performanțelor școlare, proiectul își propune să realizeze un model optim de servicii alternative, complementare sistemului formal de învățământ in vederea acoperirii nevoilor elevilor din 13 unități școlare din regiunile Centru și Nord-Vest.

645 de elevi, cu vârste cuprinse între 6-16 ani, aflați în situații de risc de abandon școlar (435 provin din mediul rural, 10 au cerințe educaționale speciale) vor beneficia de activități de educație incluzivă și remedială de tipul “școală după școală”, procesul de învățământ urmând a se desfășura într-un mediu sigur și profesional. Activitățile de educație incluzivă vor include cursuri de educație civică și de pregătire pentru integrarea în societate care vor conduce la însușirea unor reguli de comportament civilizat și de bune maniere.

Complementar activităților desfășurate cu elevii, 110 părinți vor beneficia de sesiuni de educație parentală și 49 de profesioniști care lucrează cu copiii aflati in risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii și cu copii cu CES vor fi pregătiți profesional și vor face schimb de cunoștințe prin includerea lor în 10 grupuri de suport.

În sprijinul profesioniștilor care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale sau care sunt în risc de părăsire timpurie a școlii va fi elaborat un manualul de educație incluzivă prin activități pentru dezvoltare personală. Acesta va cuprinde o parte teoretică și o parte aplicativă, cu exerciții și activități nonformale, urmând a fi utilizat în toate școlile colaboratoare în proiect.

Prin colaborarea cu organizația parteneră  din Norvegia, în cadrul proiectului va fi realizată o broșură online cu metode norvegiene de lucru cu copii și tineri, care va fi un instrument util tuturor cadrelor didactice care au în programă activități de educație incluzivă. De asemenea, broșura are rolul de a promova educația incluzivă prin încurajarea lucrului cu copiii și tinerii în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, respectiv copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale.

Resurse:

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a lansat proiectul ”Prin educație, spre vocație!”

“Meseria” de părinte se învață! 32 de cadre didactice, profesori la „Școala părinților”

„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!”

Promotor: Inspectoratul Școlar Județean Covasna

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna,

Universitatea Transilvania din Brașov, Newschool din Norvegia

Valoarea finanțării: 1.462.032 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2020– noiembrie 2023 (36 luni)

Contact: https://vinolascoala.educv.ro/

 

Fenomenul de părăsire timpurie a şcolii la nivelul judeţelor Covasna, Harghita şi Vrancea reprezintă un risc la adresa elevilor care provin din grupuri dezavantajate din mediul rural. Pentru reducerea acestui fenomen, Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna urmăreşte implementarea unui set de măsuri inovative la nivel multiregional care să susţină educaţia incluziva a elevilor şi să crească participarea şcolară şi numărul celor care acced la niveluri de educaţie superioară (de la ciclul primar la cel gimanzial şi de la cel gimnazial la liceu).

Prin intervenţii la nivelul a 12 şcoli din judeţele Covasma, Harghita şi Vrancea, 433 de elevi din ciclul primar și 295 elevi din ciclul gimnazial (7-16 ani), aflați în risc de părăsire timpurie a școlii vor fi incluşi în activități remediale de tip „Școală după școală”.

Complementar, prin sesiuni de consiliere antivictimală și antiinfracțională, educație pentru sănătate și activități tip concursuri ce vor spori atractivitatea școlii, proiectul ţinteşte creşterea ratei de tranziţie cu 1% de la ciclu primar la gimnazial şi cel gimanzial la cel liceal. De asemenea, proiectul include servicii de consiliere psihopedagogică pentru 120 de elevi cu CES identificaţi în şcolile colaboratoare.

Obiectivele proiectului vor fi atinse şi prin intermediul unei campanii de conştientizare a importanţei prevenirii abandonului şcolar şi accesibilizării educaţiei la orice vârstă şi a unor activităţi şi servicii destinate părinţilor şi specialiştilor în educaţie. Astfel, 500 de părinţi/tutori vor beneficia de servicii de consiliere în vederea conștientizării importanţei educației şi 210 de cadre didactice vor beneficia de servicii de formare în lucrul cu copii în risc de abandon şcolar şi cu CES şi sesiuni de educaţie parentală ce le va permite să devină educatori parentali pentru părinţii incluşi în proiect. În plus, datorită parteneriatului cu Newschool din Norvegia, 23 de cadre şcolare manageriale vor efectua un schimb de experiență cu reprezentanţi a instituții similare din Norvegia.

Resurse:

OAMENI PENTRU OAMENI. „Alexandra ar vrea să mute munții pietricică cu pietricică, dacă ar mai avea timp”

Formăm viitorul!

Promotor: Fundația YANA- You Are Not- Alone Charitable Foundation

Parteneri: Asociația FAVOR, Fundația Sf. Ioan Calabria

Valoarea finanțării: 6,654,575.00 lei

Perioada de implementare: noiembrie 2020 – iunie 2023  (30 luni)

Contact: https://www.formamviitorul.org/

Social media: Formam viitorul

 

Extinderea fenomenului abandonului școlar în comunitățile sărace, manifestat în special în rândul elevilor care urmează să acceadă din clasa a VIII-a în clasa a IX-a, a creat necesitatea acestui proiect care și-a propus să crească gradul de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc de abandon școlar prin promovarea educației incluzive într-o manieră integrată, atât pe plan educațional cât și comunitar.

Intervenția proiectului are loc la nivelul a 945 de beneficiari (cu vârste între 7 și 24 de ani), din 4 comunități rurale din județul Bacău (comunele Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Filipeni și Mărgineni) și dintr-o comunitate urbană (municipiul Roman, județul Neamț). Copiii și tinerii incluși în proiect își vor dezvolta abilitățile și aptitudinilor personale și sociale, vor primi sprijin în realizarea activităților școlare, vor primi consiliere și vor participa la activități extra-curriculare.

Totodată, 100 de cadre didactice vor parcurge un program de formare și vor primi suport pentru implementarea noilor cunoștințe asimilate și 250 de părinți vor participa la activități comune cu copiii, profesorii și alți membri ai comunităților vizate.

Proiectul contribuie la îmbunătățirea serviciilor oferire de unitățile de învățământ colaboratoare prin creșterea calității proceselor și practicilor educaționale la nivelul școlilor implicate, prin formarea în metode alternative de formare, utilizarea noilor tehnologii, dar și prin încurajarea schimbării atitudinii cadrelor didactice față de elevi (și reciproc) și a cadrelor didactice față de părinți pentru a răspunde nevoilor grupurilor aflate în situație de risc. Proiectul promovează conceptul de școală incluzivă, dar și pe cel de comunitate incluzivă încurajând participarea întregilor comunități la activitățile proiectului, indiferent de statutul social, venitul, educația sau etnia copiilor și părinților. În activitățile desfășurate în cele 10 școli colaboratoare vor fi angrenați toți copiii, aceștia fiind selectați pe baza unor criterii transparente și care nu fac referire la situația lor materială sau la statutul social. La nivelul comunității vor fi organizate activități de tipul Femme Tische, întâlniri sub forma unor mese rotunde între părinți, indiferent de condiția socială, etnie sau religie, cu scopul de a discuta subiecte cum ar fi sănătatea sau familia.

Pe termen lung, proiectul va conduce la creșterea gradului de incluziune a copiilor proveniți din medii dezavantajate, va crește gradul de absolvire a învățământului gimnazial, va crește numărul copiilor care vor urma studiile liceale, și comunitățile vizate de proiect vor fi mai pregătite să abordeze situațiile copiilor și tinerilor din medii dezavantajate.

Resurse:

Luna mai, o lună plină de realizări în cadrul proiectului ”Formăm viitorul!”

Portret de voluntar: Maria, mentorul copiilor de la Centrul de zi “Sfântul Ioan Calabria”

Investim în educația incluzivă!

Promotor: Fundația Alături de voi România

Parteneri: Fundația Star of Hope România, Asociația Română de Literație, Asociația GAL Stejarii Argintii

Valoarea finanțării:  5,452,521.16 lei

Durata: octombrie 2020- februarie 2023 (finalizat)

Contact: https://edu.alaturidevoi.ro/

 

Proiectul urmăreşte creșterea gradului de participare școlară și socială a unui număr de 650 copii și tineri cu vârste între 3 și 18 ani aflați în situație de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și cu cerințe educaționale speciale (CES) din 4 comunități din jud Iași și Botoșani (3 comunități rurale din jud.Iași – Miroslava, Cornești și Horlești și o comunitate urbană – municipiul Botoșani).

Obiectivul proiectului va fi îndeplinit prin furnizarea către cei 650 de beneficiari a unui pachet integrat de servicii educaționale, psiho-socio-pedagogice, ocupaționale, de educație non-formală și timp liber în vederea creșterii gradului de participare școlară și socială.

Proiectul vizează totodată şi creșterea implicării și oferire servicii suport pentru 140 de părinţi, din care 80 părinți ai copiilor/tinerilor aflați în risc de abandon școlar și 60 părinți ai celor cu CES; De asemenea, proiectul va duce la dezvoltarea competențelor în procesul educațional a 125 cadre didactice (100 din cele 4 instituții școlare vizate de proiect și 25 din Reg Nord-Est) în abordarea integrată a lucrului cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii și cu CES.

Proiectul propune un parteneriat sustenabil și un model de intervenție corelată la nivel de copil/tânăr–familie–școală–comunitate. Modelul implementat de cele 4 ONG-uri și 4 școli asociate va fi propus la nivel regional/național prin Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală.

Resurse:

De la statutul de beneficiar, la cel de voluntar

Pedagogie experențială

Promotor: Fundația Juvenală

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru Toți din București și Newschool AS din Norvegia

Valoarea finanțării: 4,434,772.50 lei

Durata: octombrie 2020-octombrie 2023 (36 de luni)

Contact: https://pedex.ro/

Social media: Pedagogie Experiențială

 

Proiectul și-a propus să influențeze pozitiv procesul educațional și incluziunea socială, propunând o abordare pedagogică inovativă. Inițiativa se va desfășura la nivelul a 11 școli și licee din județele Neamț și Suceava, implicând 664 copii și tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii sau cu cerințe educaționale speciale (CES).

Proiectul vizează totodată formarea unui număr de 170 profesori și experți educaționali și sociali și consilierea unui număr de 150 părinți pentru conștientizarea asimilarea și implicarea reală în promovarea educației incluzive prin expunere la programe special proiectate de partenerii români și de partenerul norvegian, entitate cu expertiză pe educație în acest sens.

Proiectul ”Pedagogie Experențială” propune o metodă cu impact la nivelul întregii comunități educaționale pe care o și implică în activitățile directe având o viziune bidirecțională – integrare incluzivă și participarea proactivă a fiecăruia pentru un scop comun.

Structura parteneriatului aduce valoare adăugată prin posibilitățile pe care le oferă beneficiarilor de a avea acces la modele și metode de succes atât la nivel național cât și în Norvegia, prin activități bilaterale.

Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună - CTIL

Promotor: Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava, Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatistă, Antreprenoriat Social IRCAS

Valoarea finanțării: 5,910,097.00 lei

Durata: octombrie 2020-octombrie 2023 (36 de luni)

Contact: https://ctil.usv.ro/

 

Proiectul propune, printr-o abordare integrată și inovativă, creșterea gradului de incluziune socială a copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar localizați în județele Suceava, Botoșani, Harghita și Tulcea.

750 de copii cu risc de abandon școlar și  80 de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) vor beneficia de servicii de sprijin educațional de tip “școală după școală” pentru stimularea participării și prevenirea abandonului în învățământul primar și gimnazial.

De asemenea, beneficiarii vor fi implicați în activități inovative de educație non-formală, sesiuni de creștere a stimei de sine, educație pentru sănătate, abilități de lucru în echipă și educație anti-discriminare. Cei 80 de copii cu CES vor beneficia de servicii de îngrijire, asistență și abilitare/reabilitare, inclusiv consiliere pentru părinți (recuperare medicală, kinetoterapie, logopedie, consiliere/terapie psihologică și terapii alternative).

Proiectul aduce în discuție și importanța pregătirii a cadrelor didactice care lucrează cu elevii aflați în situații de risc și a părinților acestora. Astfel, 211 cadre didactice și 268 părinți/ tutori ai copiilor aflați în situație de risc vor beneficia de cursuri de educație incluzivă, consiliere și cursuri de educație parentală.

Resurse:

Rate crescute de promovare a Evaluării Naționale, în cazul a 11 școli din județele Botoșani, Harghita, Suceava și Tulcea, beneficiare ale proiectului “Copii şi tineri integrați pentru o lume mai bună”, finanțat prin Programul Dezvoltare locală

IMPACT: Incluziune și Motivare Prin Arte a Copiilor și Tinerilor

Promotor: Asociația de Arte si Spiritualitate ZAN ART

Parteneri: TERRAM PACIS (Norvegia)

Valoarea finanțării: 2,931,562.00 lei

Durata: octombrie 2020 – iulie 2023 (30 de luni)

Contact: https://impact.zan-art.ro/

Social media: Asociația de Arte Zan Art

 

Proiectul își propune dezvoltarea și promovarea educației incluzive, echitabile, de calitate în România și a includerii sociale a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar și CES, prin intermediul artelor. Pentru atingerea obiectivelor asumate, proiectul se adresează unui număr de 35o de copii din mediul rural aflați în risc de abandon scolar sau care au cerințe educaționale speciale (CES) din comunele Bunești (jud. Brașov), Rucar și Domnești (jud. Argeș), Dragomirești (jud Dâmbovița), Dumbrava (jud Prahova), Tepu (jud. Galati) și Breaza (jud. Prahova).

Copiii vor beneficia de ateliere artistice de teatru, dans, pictură, fotografie, film, incluziunea socială prin intermediul artelor urmând a fi promovată atât la nivelul comunităților locale ale beneficiarilor, cât și la nivel național, într-un mod inovativ prin expoziții de pictură și fotografie precum și film comunitar – pentru crearea contextului social de respectare a drepturilor omului și incluziunea socială.

De asemenea, activitățile proiectului vor urmări dezvoltarea stimei de sine și capacității de a face față problemelor emoționale pentru copii și pentru 100 de părinți ai acestora prin intermediul unor grupuri de suport psihologic și motivațional și dezvoltarea unei metodologii de suport psihologic prin intermediul artelor.

Proiectul va genera sensibilizarea a 2500 de părinți, profesori, copii din comunitățile locale preponderent rurale prin 7 expoziții de pictură și fotografie cu lucrările copiilor, pe tema drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și educației incluzive.

Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă - R.I.S.E.I

Promotor: Comuna Tunari (jud. Ilfov)

Parteneri: Asociația pentru evoluție ROTAS, Asociația Centrul de resurse economice și educație pentru dezvoltare CREED, Asociația „Lumina și Dar”, Menneskerettighetsakademiet/ Human Rights Academy (Norvegia)

Valoarea finanțării: 6,875,066.33 lei

Durata: octombrie 2020 – mai 2023 (30 de luni)

Contact: https://risei.ro/

Social media: https://www.facebook.com/proiect.risei

 

Proiectul urmărește creșterea gradului de incluziune socială a 870 de copii și tineri aflați în situații de risc prin crearea unei Rețele Integrate de Sprijin prin Educație Incluzivă în trei județe: Ilfov, Neamț și Iași. În acest scop, proiectul va dezvolta o rețea de sprijin la nivelul celor trei județe ce va oferi o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în raport cu nevoile fiecărui copil/tânăr. Astfel, proiectul va contribui la scăderea fenomenului de abandon școlar și la asigurarea unui acces neîngrădit pentru copii cu cerințe educaționale speciale (CES) la o educație de calitate.

Acțiunile vor viza grupul țintă atât în mod direct, prin activități adresate acestuia (construirea unui centrul integrat de educație incluzivă în Tunari și amenajarea și dotarea unui centru existent în Pașcani și a unor spații dedicate activităților proiectului în cadrul a două școli din Piatra-Neamț, locații ce vor găzdui programe after-school, de educație non-formală și creative și de acordare de servicii medicale și de consiliere socială și psihologică) dar și indirect, prin programe de instruire a personalului didactic și prin sprijinului oferit părinților copiilor/tinerilor din grupul țintă. Totodată sunt propuse activități ce au drept scop integrarea copiilor în cadrul comunităților locale prin participări în acțiuni comune cu membrii acesteia, conducând astfel la creșterea incluziunii sociale și la promovarea principiului desegregării grupului țintă.

Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă va avea aceleași componente în fiecare din cele trei județe: (1) un centru/spațiu fizic unde se vor desfășura anumite programe de sprijin, (2) o metodologie comună în ceea ce privește oferta de servicii de sprijin pentru grupul țintă și (3) o platformă online interactivă dedicată personalului didactic și din sfera serviciilor sociale. Metodologia comună va fi dezvoltată împreună cu partenerii norvegieni în baza schimbului de experiență oferit școlilor colaboratoare și echipelor locale din centre, precum și a bunelor practici identificate la partenerii norvegieni.

Programele de perfecționare profesională a dascălilor în lucrul cu copiii aflați în situații de risc vor asigura o îmbunătățire pe termen lung a serviciilor educaționale oferite comunității și implicit, asigurarea accesului la o educație de calitate, incluzivă, cu egalitate de șanse pentru toți copiii/tinerii.

Sprijinul acordat părinților copiilor aflați în situații de risc va asigura pe termen lung o mai bună înțelegere a acestora asupra nevoilor copiilor lor și a provocărilor cu care aceștia se confruntă, contribuind astfel la o dezvoltare mai armonioasă a acestora, care să le permită să își atingă potențialul maxim.

Rezultate atinse (aprilie 2023)

 • Un Centru Integrat de Educație Incluzivă construit, dotat și funcțional;
 • Spații funcționale pentru desfășurarea activităților planificate în județele Neamț și Pașcani;
 • Un mijloc de transport pentru Centrul din Tunari achiziționat.
 • 840 copii cu risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii din județele Ilfov, Neamț și Iași beneficiari ai servicilor de sprijin educațional, social și medical;
 • 30 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii sau cu cerințe educaționale speciale (CES), aparținând grupului țintă principal din județele participante își vor creste gradul de participare la procesul educational cu minim 10%;
 • creștere a ratei de tranziție în învățământul secundar inferior (ISCED 2) cu cel puțin 1% în 16 școli din județele participante;
 • creștere a ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu cel puțin 1% în 16 școli din județele participante;
 • 150 părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii și minimum 10 părinți ai unor copii sau tineri cu CES din județele Ilfov, Pașcani și Neamț au participat la activitățile de formare;
 • 42 cadre didactice pentru lucrul cu copii cu risc de părăsire timpurie a școlii formate/instruite în vederea furnizării de servicii educaționale copiilor din cele trei județe;
 • 10 cadre didactice pentru lucrul cu copii cu CES formate/instruite în vederea furnizării de servicii educaționale copiilor din cele trei județe;
 • 3 conferințe organizate;
 • 3 campanii online de informare și conștientizare rulate.

Rersurse:

Membrii Comitetului de Cooperare al Programului Dezvoltare locală, în vizită la proiecte finanțate în Slobozia, Tunari și București: ”Granturile SEE și Norvegiene intervin acolo unde sprijinul este cel mai necesar”

CESI - Calitate prin Educație Școlară Incluzivă

Promotor: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava

Parteneri: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Brașov

Valoarea finanțării: 4,193,126.81 lei

Durata: ianuarie 2021 – martie 2023 (finalizat)

Contact: http://www.cesi-sv-bv.ro/

Social media: CESI – Calitate prin Educație Școlară Incluzivă

 

Proiectul urmărește creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc prin promovarea educației incluzive din cadrul a 14 școli din județele Suceava și Brașov. Proiectul se adresează unui grup țintă format din 500 copii şi tineri care provin din medii dezavantajațe, din școli din mediul rural și urban din cele două județe, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/ risc de abandon școlar sau cu cerințe educaționale speciale (175 de elevi) și își propune să îmbunătățească participarea școlară a acestora și să crească ratele de tranziție de la ciclul primar la cel gimnazial şi de la cel gimnazial la cel liceal.

De asemenea, proiectul se adresează și unor grupuri țintă formate din 250 de părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor din grupul țintă, personal din domeniul educației care lucrează cu copiii sau tinerii (70 de cadre didactice). Conceptul proiectului este unul integrat, având în prim plan creșterea atractivității școlii pentru copiii din medii dezavantajate prin activități directe de consiliere psihopedagogică, activități extrașcolare (pe teme de mediu, discriminare, nutritie, sport, igiena, excursii tematice) și oferirea de sprijin material (premii elevilor cu cele mai bune rezultate școlare și câte un pachet de sprijin fiecărui elev participant la proiect în fiecare an de proiect).

Aceste activități adresate elevilor vor fi completate de activitățile de mentorat și de perfecționare a cadrelor didactice prin cursuri de în domeniul educației incluzive, activității cu elevilor cu cerințe educaționale speciale și formării de competențe sociale. De asemenea activitățile proiectului vizează implicarea activă a părinților elevilor participanți în proiect, părinți care vor beneficia de ateliere de informare și consiliere parentală privind incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii sau a celor cu cerințe educaționale speciale.

Acces spre succes

Promotor: Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID)

Parteneri: Inspectoratul Județean Școlar Sibiu, Inspectoratul Județean Școlar Mureș, University of South-Eastern, Norway, Innovius AS Norway,

Valoarea finanțării: 7,127,550.00 lei

Durata: 01.09.2021 – 28.02.2024 (30 luni)

Contact: https://acces4succes.ro/

Social media: Proiect Acces Spre Succes

 

Prin proiectul „Acces spre succces”, 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, în situații de risc de abandon școlar, din 12 școli din județele Sibiu și Mureș, în majoritate din mediul rural, beneficiază de activități educaționale, non-formale și de integrare socială în vederea prevenirii abandonului școlar și/sau părăsirii timpurii a școlii.

Proiectul se derulează în localitatile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârţişoara, Cristian, Răşinari (jud. Sibiu) si Albesti, Saschiz, Târnăveni, Sîncraiu de Mureş (jud. Mureș).

Obiectivul proiectului vizează creșterea participării școlare cu cel puțin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul țintă primar și creșterea ratei de tranziție în învățământul școlar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului.

Un parcurs școlar cât mai complet și  dezvoltarea unor abilități psiho-emoționale sănătoase și creșterea încrederii în sine, le vor asigura acestor copii, în viitor, premisele pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți mai incluzive și coezive.

Măsurile adresate direct grupului primar de beneficiari sunt corelate cu măsuri auxiliare adresate colegiilor acestora de școală, cadrelor didactice și psihologilor, dar și grupelor de părinți.

Calitate și Incluziune prin Educație

Promotor: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț; Asociația Social Alert România

Valoarea finanțării: 7.138.650 lei

Durata: 01.09.2021 – 29.02.2024 (30 luni)

Contact: https://www.incluziunesieducatie.ro/Calitate și Incluziune prin Educație

Proiectul urmarește creșterea nivelului, dar și a calității incluziunii educaționale și sociale pentru un număr de 913 copii aflați în risc de excluziune socială din județele Neamț și Iași, precum și implementarea unui model de intervenție incluziv, personalizat și integrat la nivel de comunitate, în vederea obținerii de rezultate sustenabile pe termen lung.

Astfel, proiectul are în vedere integrarea educațională și socială a unui număr de 363 copii aflați în risc de excluziune socială, datorită riscului crescut de abandon școlar și a unui număr de 550 copii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Categoria de vârstă a copiilor aflați în risc de abandon școlar este 7-17 ani, acești copii și tineri locuind în mediul rural în proporție de 80%. Acești copii sunt încadrați într-o formă de educație formală, fie într-o școală de masă fie într-o școală specială scopul proiectului fiind de a crește șansele de incluziune socială și educațională pe termen mediu și lung pentru acești copii.

Proiectul include, în primă fază, o diagnoză a fenomenului abandonului școlar în cele 16 comunități de intervenție, urmând apoi a furniza servicii educaționale în școlile colaboratoare din comunitățile de intervenție de tipul: consiliere, educație remedială, consiliere psihopedagocică, logopedie, ateliere interactive, grupuri de suport pentru copiii expuși abandonului școlar, activități de sprijin pentru copiii cu CES, grupuri de suport comunitar.

De asemenea, obiectivele proiectului vor fi atinse și prin crearea unor mecanisme de sprijin la nivelul celor 16 comunități care să poată întări procesul de incluziune educațională și socială prin activități integrate la nivelul a 200 de experți relevanți din comunitățile vizate și a 500 de părinți, pe durata a 30 de luni.

 

Inițiativa „NOROC în Educație” (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație)

Promotor: Fundatia Terre des Hommes Elvetia

Parteneri: Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic-România – filiala Vâlcea; Institutul pentru Studii Internaționale Aplicate FAFO din Norvegia

Valoarea finanțării: 4,940,972.55 lei

Durata: decembrie 2021 – decembrie 2023

Contact: https://edu-noroc.org/

 

Proiectul „NOROC în Educație” urmărește, pe termen scurt, combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la ciclul primar la cel gimnazial și de la ciclul gimnazial la cel liceal, pentru 650 de copii aflați în situație de risc și cu cerințe educaționale speciale (CES), din 20 de școli din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău.

 

Majoritatea copiilor din școlile de intervenție provin din medii defavorizate, cumulând de multe ori dezavantaje precum: capital educațional scăzut al părinților, sărăcie – și prin urmare nevoia de a fi implicați în activități lucrative pentru subzistența familiei sau în activități de îngrijire a fraților mai mici – etnia romă și expunerea la discriminarea pe criteriul etniei, apartenența la familii monoparentale sau în cadrul cărora unul sau ambii părinți se află în străinătate la muncă. De asemenea, o parte din fetele incluse în proiect sunt expuse riscului de a contracta căsătorii timpurii, și prin urmare de a abandona școala din acest motiv.

 

Prevenirea și combaterea abandonului școlar este realizată prin intermediul unui program complex și integrat de măsuri. Astfel, beneficiarii vor participa programe de tip after school, ed. educație remedială, activități recreative, sprijin material, mese calde exclusiv pt copiii din mediul rural. De asemenea, schimbarea percepției elevilor asupra educației va fi realizată prin intermediul unui program de mentorat prin care tineri de liceu vor fi formați pentru a sprijini și motiva copiii. Nu în ultimul rând, atelierele de lucru cu părinții pentru implicarea în sprijinirea copiilor (consiliere, sprijin material – ex. rechizite, haine, încălțăminte pentru copii, sprijin pentru accesarea unor fonduri publice din programe guvernamentale– Bani de liceu, Burse sociale, Locuri speciale pentru romi la liceu, etc.).

 

Pe termen mediu și lung, intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, prin formarea a 48 de cadre didactice și de mediatori, în metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și cu CES.

 

Proiectul va acorda sprijin școlilor pentru a stabili proceduri de identificare și monitorizare a copiilor în situație de risc de abandon școlar, va asigura formarea și consilierea cadrelor didactice în domeniul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale, transferând metode de lucru experimentate în alte proiecte.

Resurse:

Concluzia dezbaterii privind provocările educației în școlile din mediul rural, inițiată de Fundația Terre des Hommes România în cadrul proiectului “Inițiativa NOROC în Educație”: cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala și comunitatea acționează împreună cu părinţii, în interesul copiilor