Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2019

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă

Promotor: Orașul Moldova Nouă, jud. Caraș Serverin

Valoarea finanțării: 25.440 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: moldovanoua.com

Social media: Primăria Moldova Nouă

 

Proiectul îsi propune îmbunatățirea calitații vieții locuitorilor orașului Moldova Nouă, respectiv a celor din Zona defavorizată Moldova Nouă, identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România.

 

Proiectul a urmărit realizarea documentației tehnice în vederea reabilitării părții carosabile din străzile Banatului, Primăverii, 9 Mai, 8 Martie, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu, 1 Mai, Păcii, Libertății, Nicolae Bălcescu, Uzinelor, Învăţător Alexandru Moisi. Specific, au fost elaborate studii topografice, geotehnice, expertiză tehnică și o documenție tehnică de avizare a lucrărilor de intervenție.

 

Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzilor propuse va urmări valorificarea potențialului acestor drumuri, prin sporirea funcționalității acestora, asigurarea scurgerii apelor pluviale și asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță.

 

Finanțarea elaborării documentațiilor tehnice pentru reabilitarea străzilor orașului Moldova Nouă contribuie la asigurarea accesului persoanelor marginalizate la servicii sociale și educaționale de calitate. De asemenea, reabilitarea străzilor  va conduce la reducerea fenomenului segregării prin micșorarea distanței dintre comunitatea marginalizată și restul comunității, prin asigurarea pentru cât mai multe persoane a unui acces mai facil la oportunități, precum și asigurarea pentru societăți, a accesibilității la un volum mai amplu de forță de muncă.

Apariții în presa

https://expressdebanat.ro/proiect-revitalizarea-si-dezvoltarea-zonelor-marginalizate-din-moldova-noua/

Demolare construcție existentă și construire centru de zi multifuncțional pentru persoanele marginalizate în comuna Stelnica

Promotor: Comuna Stelnica, jud. Ialomița

Valoarea finanțării: 11.408 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: www.stelnica.ro

 

Comunitatea reprezentată de satul Maltezi are un acces limitat la servicii sociale de calitate, fapt care adâncește decalajul dintre această comunitate și restul comunei Stelnica. Din aceste motive, construirea în satul Stelnica a unui centru de zi multifuncțional pentru copii și persoanele vârstnice va asigura accesul la servicii sociale, educaționale, culturale și de recreere, conducând la un îmbunătățirea incluziunii sociale în rândul locuitorilor comunei.

 

Prin intermediul proiectului, autoritatea publică locală a elaborat studii topografice, geotehnice și de fezabilitate în vederea construirii unui centru de zi multifuncțional. Construcția propriu-zisă urmează a fi realizată în urma demolării unei clădiri din proprietatea primăriei identificate în satul Stelnica. Investiția în noua construcție se va face pe baza unei finanțări ce urmează a fi identificate.

 

Obiectivul de investiție va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea excluziunii sociale, prin asigurarea unui acces egal la servicii sociale si educationale și de calitate. În același timp, prin beneficiile și serviciile sociale pe care doreste sa le creeze pentru persoanele vulnerabile, investiția va contribui la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și facilitarea participării lor la viața socială, culturală, economica și politică.

Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I (strada Poienilor și Calea Unirii)

Promotor: Oraș Boldești-Scăeni, jud. Prahova

Valoarea finanțării: 7.659 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: pbs.infoprimarie.ro

 

Proiectul constă în elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate – DALI etapa I) pentru dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată din nordul orașului Boldești-Scăeni prin construirea unui trotuar, a unei piste pentru bicicliști și a unei rigole acoperite pentru scurgerea apelor pluviale, pe tronsonul cuprins între strada Poienilor și strada Salcâmilor, cu o lungime de cca. 1.600 metri. Documentație tehnică realizată este primul pas în realizarea obiectivului de investiție și stă la baza proiectului tehnic si detaliilor de execuție necesare.

 

Rezultatele pe termen scurt, mediu si lung vor conduce la creșterea viabilizării zonei prin construirea de locuințe, de spații pentru servicii, va asigura circulația pietonală și pentru bicicliști în condiții de siguranță și cu costuri minime.

 

De asemenea, realizarea obiectivului de infrastructură va conduce la îmbunătățirea accesului către locațiile unde funcționează serviciile sociale, instituțiile de administrație, învățământ, medicale și de cultură. De asemenea, infrastructura vizată va fi un prim pas în procesul de reducere a segregării comunității marginalizate din nordul localității.

 Apariții în presă

https://www.primarph.ro/se-finalizeaza-proiectul-dezvoltarea-infrastructurii-in-zona-marginalizata-i-strada-poienilor-si-calea-unirii-boldesti-scaeni/

Elaborare documentație tehnică pentru înființare și dotare centru medico-social în comuna Ciortești, județul Iași

Promotor: Comuna Ciortești, jud. Iași

Valoarea finanțării: 25.422 euro

Durata: noiembrie 2019-iunie 2020

Website: www.primariaciortesti.ro

Social media: Primăria Comunei Ciortești (Facebook)

 

Potrivit Atlasului zonelor rurale marginalizate, comuna Ciortești este clasată ca având o rată de marginalizare severă, situație ce a făcut ca autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei. Analiza nevoilor identificate în rândul locuitorilor aflați în situații de vulnerabilitate, cîn multe cazuri persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni ce le limitează activitățile zilnice,  a condus la necesitatea înființării unui centru medico-social.

 

Prin intermediul proiectului, a fost elaborată documentația tehnico-economică (studii de fezabilitate/DALI, de teren, expertiză tehnică și documentația pentru avize pentru construcții civile) necesară solicitării unei finanțări nerambursabile pentru a înființa un centru medico-social în comună.

 

Astfel, rezultatele proiectului contribuie la consolidarea capacității autoriăților locale de a accesa finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul centru medico-social înființat va permite utilizarea serviciilor sociale de către grupurile defavorizate. Realizarea investitiei va duce la combaterea segregarii si a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin reducerea separarii fizice și sociale a membrilor acestui segment social si prin accesul egal al acestora la servicii medico-sociale incluzive si de calitate.

Modernizare străzi în cartier de romi

Promotor: Comuna Ogra, jud. Mureș

Valoarea finanțării: cca. 24.000 euro

Durata: noiembrie 2019-augsut 2020

Website: primariaogra.ro

Social media: Primăria Ogra (Facebook)

 

Conform strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ogra, pentru comunitatea marginalizată de romi din localitate au fost identificate mai multe măsuri de incluziune socială, una dintre acestea vizând modernizarea infrastructurii rutiere ce leagă comunitatea din cartierul Unirii de centrul comunei. Lucrarea de mică  infrastructură are ca rezultat imediat asigurarea accesului comunității de romi la serviciile sociale reprezentate de primărie, școală, cabinet medical, gară și drumul national.

 

Un prim pas în direcția modernizării acestor străzi (aprox. 2 km lungime) a fost făcut prin intermediul acestui proiect și este reprezentat de elaborarea documentației tehnice necesare acestui tip de lucrare, documentație care a urmărit aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiții optime de siguranța si confort în circulație, realizarea unui profil transversal care să respecte prevederile legale, precum și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri de scurgere.

 

O infrastructură rutieră îmbunătățita asigura un grad mai ridicat de siguranță a circulației rutiere și pietonale și concentrații mai mici de noxe cu niveluri mai reduse de zgomot la nivelul localității, precum și  crearea de noi locuri de muncă pe durata execuției lucrărilor. Reducerea costurilor cu mentenanța infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podețelor, precum și conservarea la un nivel acceptabil a stării drumului sunt rezultate de care vor beneficia administrația publica locala. De asemenea, modernizarea infrastructurii rutiere va asigura și un acces rapid în cazul situațiilor de urgență, iar transportul  se va desfășura în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței.

Reducerea marginalizării în orașul Bălcești, jud. Vâlcea, prin creșterea accesului la finanțare

Promotor: Orașul Bălcești, jud. Vâlcea

Valoarea finanțării: 36.486 euro

Durata: noiembrie 2019-august 2020

Website: balcesti.senap.ro

Social media: Primăria Orașului Bălcești, jud. Vâlcea (Facebook)

 

În vederea reducerii marginalizării în rândul populației expuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale, în special în rândul tinerilor, proiectul vizează facilitarea modernizării, reabilitării, consolidării și dotării liceului cu profil tehnologic Petrache Poenaru.

 

În acest scop, proiectul a finanțat elaborarea documentației tehnice necesare, respectiv a documentelor ce privesc auditul energetic, expertizare tehnică clădire, studiu geotehnic și documentația în vederea obținerii avizelor. Mai departe, lucrările propriu-zise de modernizare și reabilitare a unității de învățământ vor fi realizate în urma solicitării de fonduri nerambursabile în cadrul altor linii de finanțare identificate.

 

Printre beneficiarii direcți ai viitoarei investiții se numără tinerii defavorizați din comunitățile marginalizate ale orașului, precum și cadrele didactice. Ca beneficiari indirecți menționăm famiIile acestora (rude, părinți) din comunitățile marginalizate și întreaga comunitate a orasului Bălceșți.

Apariții în presă

https://arenavalceana.ro/lansarea-proiectului-reducerea-marginalizarii-orasul-balcesti-jud-valcea-prin-cresterea-accesului-la-finantare/

Centru multifuncțional Ardud

Promotor: Orașul Ardud, jud. Satu Mare

Valoarea finanțării: 18.729 euro

Durata: noiembrie 2019-iunie 2020

Website: www.orasardud.ro

Social media: Ardud-oraș turistic medieval (Facebook)

 

În scopul creșterii utilizării serviciilor sociale de către grupurile defavorizate din Ardud și în acord cu strategia de dezvoltare locală, autoritățile au decis înființarea unui centru multifunctional, format dintr-un centru de zi și o cantină socială, care ar urma să deservească un număr de peste 1.000 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

 

Un prim pas în realizarea acestui obiectiv de investiții a fost atins prin intermediul proiectului finanțat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv finanțarea elaborării documentației tehnice necesare noii construcții. Mai departe, va fi identificată o nouă sursă de finanțare prin care centrul multifuncțional să devină realitate.

 

În cadrul viitorului centrului se dorește furnizarea de servicii de tip cantină, educationale pentru copii preșcolari, școlari, activități sociale și educaționale pentru tinerii din comunitate, activități culturale, medicale, de igienă, activităti de consiliere vocațională etc. Clădirea centrului multifuncțional va avea parter și un etaj, se vor amenaja spațiile interioare astfel încât ele să corespundă standardelor de calitate și confort prevăzute de normele europene, precum și activităților desfășurate. Planșeele vor fi din beton armat, pe o rețea de grinzi și centuri din beton armat, cadre centrale longitudinale și transversale în interior.

 

”Caracteristicile tehnice și complexitatea clădirii sunt vaste, la care au lucrat mai multe echipe de proiectanți, a căror muncă se vede aici, în aceste proiecte, în toate aceste dosare și planșe. Proiectanții evident că au lucrat împreună cu echipa de proiect din cadrul Primăriei Orașului Ardud. A fost o muncă intensă, care s-a finalizat cu bine, s-au obținut toate avizele și autorizațiile impuse de legislația în vigoare, proiectul fiind acum pregătit pentru a fi depus spre finanțare în așa fel încât în viitor să fie realizat acest centru multifuncțional care ni l-am dorit și ni-l dorim foarte mult la nivelul orașului Ardud pentru a completa, a întregi celelalte dotări din acest domeniu”, a declarat pentru presa locală primarul Ovidiu Duma.

Apariții în presa locală:

Creșterea accesului la servicii sociale de calitate a grupurilor marginalizate din comuna Putineiu

Promotor: Comuna Putineiu, jud. Teleorman

Valoarea finanțării: 36.565 euro

Durata: noiembrie 2019-august 2020

Website: www.putineiu.ro

 

Deoarece comunitățile din zonele rurale sunt vulnerabile în fața excluziunii educaționale și sociale, autoritățile locale din Putineiu și-au propus să prevină fenomenul abandonului școlar prin construcția și dotarea unui spațiu unde să funcționeze o grădiniță. Necesitatea obiectivului de investiții asumat rezidă în faptul că unitățile de învățământ preșcolare sunt insuficiente în acest moment: din cele două grădinițe care deservesc comuna, cea din satul Băduleasa are condiții improprii (igrasie și dotări precare), iar cea din satul Putineiu nu are suficient spațiu pentru a-și desfășura activitatea, în aceeași clădire funcționând și școala generală din comună.

 

Prin intermediul proiectului finanțat de Programul Dezvoltare locală, a fost elaborată documentația tehnice și studiile specifice (certificat de urbanism, studiu de fezabilitate, documentație tehnică necesară conform certificatului de urbanism, avize necesare obiectivului de investiție) necesare noii construcții care va fi realizată prin accesarea altor fonduri nerambursabile pe terenul de 1.280 m2 care aparține Consiliului local Putineiu.

 

Proiectul urmărește în mod special situația copiilor preşcolari defavorizaţi, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, a copiilor romi și altor copii proveniți din familii dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educație de calitate.

Apariții în presă

http://ziarulteleormanul.ro/comunicat-de-presa-8/

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2020

Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș

Promotor: Comuna Cetățeni, jud. Argeș

Valoarea finanțării: 160.114,50 lei

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariecetateni.ro

Social media: Primăria Cetățeni (Facebook)

 

Comunitatea marginalizată de romi localizată în satul Valea Cetățuia (comuna Cetățeni, jud. Argeș) se confruntă cu dificultăți care adâncesc inegalitățile și excluziunea socială. Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a comunei, printre măsurile de incluziune socială identificate de autoritățile locale se regăsește și cea privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere ce leagă această comunitate de celelalte sate ale comunei.

 

Investiția are ca rezultat imediat asigurarea accesului comunității de romi la obiectivele economice, sociale, de învățământ, administrative și turistice.

 

Grantul primit sprijină elaborarea documentației tehnice necesară obținerii finanțării pentru execuția acestor lucrări. Se urmărește aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiții optime de siguranță si confort în circulație, realizarea unui profil transversal care să respecte prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri de scurgere, precum și reabilitarea unui pod peste râul Dâmbovița care va facilita accesul autoutilitarelor de stingere a incendiilor și de prim ajutor. Lungimea străzii ce urmează a fi modernizată este de aproximativ 780 m.

 

Infrastructura rutieră îmbunătățită va asigura un grad mai ridicat de siguranță a circulației rutiere și pietonale precum și crearea de noi locuri de muncă pe durata execuției lucrărilor. Se vor reduce costurile cu întreținerea infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podețelor, starea drumului va fi îmbunătățită, rezultate de care vor beneficia administrația publica locală și comunitatea. De asemenea, modernizarea infrastructurii rutiere va asigura și un acces rapid în cazul situațiilor de urgență, iar transportul se va desfășura în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței.

Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I - Construire pod Ardeleni

Promotor de Proiect:  Comuna Lipănești, jud. Prahova

Valoarea finanțării: 48.855,00 lei

Perioada de implementare: martie – noiembrie 2021

Web site: https://www.lipanesti.ro

 

Proiectul este necesar în vederea dezvoltării infrastructurii în zona marginalizată Ardeleni din satul Șipotu (comuna Lipănești, jud. Prahova) ceea ce va genera  îmbunătățirea condițiilor de trai și consolidarea relațiilor dintre comunitatea vulenrabilă din acea zonă și restul comunei. Obiectivul proiectului consta în elaborarea documentațiilor tehnice (studiu geotehnic, studio topografic, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general) pentru construirea unui pod care va permite circulația pietonală și cu autoturismul peste apa cunoscută sub denumirea de Ardeleni.

 

Documentația tehnică ce va fi elaborată prin acest proiect va reprezenta primul pas în implementarea investiției care va da zonei un alt aspect, va mări gradul de siguranță pentru deplasarea pietonilor și a șoferilor din zona defavorizată și va îmbunătăți  condițiile de viață pentru membrii comunității marginalizate.

Apariții în presă

Șanse de acces la educație și dezvoltare

Promotor: Comuna Racasdia, jud. Caras Severin

Valoarea finanțării: 111.348,30 lei

Durata: martie 2021- decembrie 2021

Website: www.primariaracasdia.ro

Social media: Racasdia City (Facebook) ;

 

Pentru ca toţi cetăţenii să beneficieze de şanse egale în comunitate, autorităţile locale din comuna Răcăşdia au  prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală un set acţiuni privind reabilitarea unor străzi și podețe din zona marginalizată “Stadion” din localitatea Răcăşdia, zona locuită majoritar de cetățeni de etnie romă.

Prin intermediul proiectului se elaborează documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, studii specifice, documentația tehnică necesară obținerii avizelor conform certificatului de urbanism), pentru reabilitarea infrastructurii rutiere reprezentată de două podeţe peste pârâul Racasdiuta, cu străzile aferente acestora, cu rigole betonate şi acces la proprietăţi, în cartierul “Stadion”, din localitatea Răcăşdia. Autoritățile locale pregătesc depunerea uni cereri de finantare prin intermediul altor programe, în vederea construirii acestor obiective.

Astfel se va rezolva o mai veche problemă a cetăţenilor de etnie romă din zona “Stadion” şi în acelaşi timp se va continua procesul de reabilitare a  infrastructurii rutiere început prin finalizarea recentă a unui proiect derulat prin PNDR , măsura 7.2, prin care au fost reabilitate 5,4 km de străzi în localitatea Răcăşdia.

Lucrările vor contribui la îmbunatățirea standardului de viaţă a locuitorilor comunei.

Acces finanțare pentru infrastructura socială a comunei Ciprian Porumbescu, județul Suceava-Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din localitate

Promotor: Comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava

Valoarea finanțării: 102.222,50 lei

Durata: februarie 2021- octombrie 2021

Website: www.ciprian-porumbescu.ro

Social media: Primăria Ciprian Porumbescu (Facebook)

 

Potrivit Atlasului zonelor rurale marginalizate, comuna Ciprian Porumbescu are o rată de marginalizare severă, situație care a determinat autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei.

Din analiza nevoilor identificate în rândul cetățenilor comunei aflați în situații de vulnerabilitate, în multe cazuri persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni ce le limitează activitățile zilnice, a condus la necesitatea reabilitării dispensarului medical din comună.

Proiectul reprezintă o necesitate a comunității, urmând a contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei, inclusiv a comunității marginalizate, prin realizarea accesului la servicii medicale de calitate într-un spațiu modern și complet echipat în conformitate cu normele sanitare în vigoare.

Documentația tehnică ce va fi elaborată prin acest proiect reprezintă un prim pas în implementarea investiției care va îmbunătății infrastructurii de bază în vederea creării condițiilor de viață adecvate, a dezvoltării și revitalizării economiei comunei, asigurând accesul populației la servicii medicale de bază. Astfel, rezultatele proiectului contribuie la consolidarea capacității UAT Comuna Ciprian Porumbescu de a accesa eventuale finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul dispensar medical complet modernizat va permite utilizarea serviciilor medicale de către comunitatea defavorizată a comunei.

Creșterea calității și egalității de șanse în învățământul local din comuna Sărățeni, județul Mureș

Promotor: Comuna Sărățeni, Județul Mureș

Valoarea finanțării: 109.939,20 lei

Durata: martie 2021 – octombrie 2021

Website: www.sarateni.ro

 

Proiectul vizează elaborarea documentațiilor tehnice pentru extinderea și reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale Sărățeni pentru a asigura spațiul necesar desfășurării activităților educaționale conform cerințelor actuale în domeniul învățământului, creând condiții necesare procesului educațional. Din punct de vedere al rezultatelor, pe termen scurt, se prevede obținerea unei documentații tehnico-economice, care, pe termen mediu va facilita obținerea unei finanțări nerambursabile în vederea creării unei infrastructuri școlare, necesară pentru a asigura egalitatea de șanse în rândul copiilor aparținând grupurilor marginalizate, respectiv pentru asigurarea accesului la învățământ pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, segregate (termen lung).

În urma realizării investiției propuse în acest proiect, în mod direct vor fi afectați copiii și părinții acestora, prin asigurarea îmbunătățirii calității actului educațional și creșterea egalității de șanse, care va contribui la scăderea gradului de abandon școlar, creșterea reușitei școlare viitoare, respectiv creșterea gradului de promovare. Aceste aspecte vor consolida promovabilitatea elevilor din cadrul grupurilor marginalizate și defavorizate, contribuind la admiterea acestor copii în licee și școli profesionale. Astfel, ei vor avea șansa de a participa activ la piața forței de muncă, respectiv vor contribui la scăderea ratei șomajului, iar în acest mod vor ajuta la creșterea calității vieții în rândul grupurilor marginalizate, respectiv la scăderea nivelului de segregare. Va fi afectată în mod indirect întreaga comunitate locală, datorită scăderii gradului de izolare a grupurilor vulnerabile, ceea ce va conduce la creșterea nivelului de trai, influențând pozitiv economia locală și asigurând scăderea infracționalității.

Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizată din Comuna Teliu, jud. Brașov

Promotor: Comuna Teliu, jud. Brasov

Valoarea finanțării: 192.483,30 lei

Perioada de implementare: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: https://www.primariateliu.ro/

Social media: https://www.facebook.com/primariateliu

 

Proiectul urmărește elaborarea documentației tehnice în vederea reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere în comuna Teliu, jud. Brașov, un prim proces care va contribui la îmbunătățirea situației persoanelor aflate în comunitățile marginalizate.

Proiectul vizează realizarea documentatiei tehnice suport necesare fundamentarii investitiei propuse si anume elaborarea studiilor topografice si a celor geotehnice, precum si a expertizei tehnice și a documentatiei tehnice specifice-DALI in vederea reabilitarii si modernizarii unui numar de 18 trasee axiale de strazi, dispuse in zona centrala a localitatii Teliu, care impreuna, totalizeza o lungime 6.275 km. De asemenea,  proiectul include și realizarea documentatiei specifice pentru obtinerea de avize și plata taxelor, avizelor și acordurilor necesare obtinerii autorizatiei de construire.

Pe termen mediu investitia va contribui la reabilitarea infrastructurii rutiere din zonele marginalizate, imbunatatind conditiile de viata ale locuitorilor, cresterea accesului si calitatea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile din comuna, facilitarea mobilitatii populatiei.

Pe termen lung investitia va contribui la:

– reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori,

– cresterea eficientei activitatilor economice, reducerea consumul de timp si energie, creand conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive,

– posibilitatea extinderii transportului in comun si in zonele ce urmeaza sa fie asfaltate,

– imbunatatirea cooperarii inter-regionale si contribuirea semnificativa la cresterea competitivitatii intreprinderilor si a mobilitatii fortei de munca, prin urmare la o dezvoltare mai rapida a judetului pe ansamblu

 

Apariții în presa

 

 

 

Reducerea marginalizării în comuna Vârtop, jud. Alba prin creșterea accesului la finanțare

Promotor: Comuna Vîrtop, jud. Alba

Valoarea finanțării: 177.596,00 lei

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariavartop.ro

 

În scopul reducerii gradului de marginalizare în principal a tinerilor din comunității marginalizate și pentru creșterea calității procesului educațional în comunitatea locală, proiectul și-a propus realizarea studiilor de specialitate pentru reabilitarea/ consolidarea/ modernizarea/ dotarea și creșterea eficienței energetice a obiectivului de investiții ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRTOP” corpul C1 și C2.

Ca rezultat pe termen scurt va fi realizarea documentației tehnice, pe termen mediu, accesul la finanțare a primăriei comunei Vârtop care va avea posibilitatea sa aplice la un proiect cu finanțare nerambursabilă cu documentația realizată iar pe termen lung, prin realizarea infrastructurii va avea loc reducerea marginalizării în rândul comunității locale și creșterea calității actului educațional.

Grupul țintă direct vizat sunt elevii cu vârstele între 3-15 ani din cadrul școlii gimnaziale, cu predilecție copiii defavorizați din comunitățile marginalizate, precum și cadrele didactice. Ca beneficiari indirecți menționăm familiile acestora (rude, părinți) din comunitățile marginalizate și întreaga comunitate a comunei Vârtop.

EduZagar - reabilitare grădiniță cu program prelungit Zagăr, jud. Mureș

Promotor: Comuna Zagăr, jud. Mureș

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariazagar.ro

Potrivit datelor centralizate, în comuna Zagăr procentul din rândul copiilor romi înscriși la Grădinița cu program prelungit Zagăr este de 88%, situație ce a făcut ca autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei. Soluția găsită pentru educarea copiilor ce fac parte din grupuri vulenrabile este modernizarea și dotarea grădiniței din centrul comunei. Prin intermediul proiectului, se va elabora documentația tehnico-economică (DALI, studii de teren, expertiză tehnică și documentația pentru avize) necesară solicitării unei finanțări nerambursabile pentru a reabilita și dota grădinița.

Astfel, rezultatele proiectului vor contribui la consolidarea capacității autorităților locale de a accesa finanţări ulterioare pentru educație, iar grădinița cu program prelungit, după ce va fi reabilitată și dotată, va permite accesul la servicii de educație de calitate de către grupurile defavorizate. Realizarea investiției va duce la combaterea segregării și a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin accesul egal al acestora la servicii educaționale de calitate.

Construirea unui pod nou în locul celui existent - Pod pe DC37, km 3+2200, peste pârâul Belinul Mare, în localitatea Belin Vale, comuna Belin, județul Covasna

Promotor: Comuna Belin, jud. Covasna

Valoarea finanțării: 134.645,00 lei

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariabelin.ro

Proiectul își propune îmbunătățirea calității vieții locuitorilor satului Belin Vale, din comuna Belin (jud. Covasna) identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România.

Proiectul presupune elaborarea documentației tehnice pentru construcția unui pod nou în locul celui existent pentru ca, după realizarea efectivă a investiției întreaga comunitate reprezentată de satul Belin Vale va beneficia de accesul pe termen lung la servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă, etc. Construcția unui pod nou în locul celui existent este necesară și urgentă, mai ales că în ultimii ani se poate observa o degradare a acestuia și pune în pericol atât siguranța persoanelor, scăderea potențialului economic și social, dar și a legăturii de colaborare, comunicare dintre comunitatea din Belin Vale și restul comunei.

Documentație tehnică realizată este primul pas în realizarea obiectivului de investiție și stă la baza proiectului tehnic si detaliilor de execuție necesare.

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2021

Acces la finantare pentru comuna Brateiu, sat Buzd

Promotor: Comuna Brateiu, sat Buzd, județul Sibiu
Valoarea finanțării: 40.000 euro
Perioada de implementare: Mai 2022 – Februarie 2023
Website: https://primariabrateiu.ro/
Social media: https://www.facebook.com/PrimariaComuneiBrateiu/

Prin proiectul propus în cadrul apelului „Acces la finanțare – 2021” finanțat prin Schema de Granturi Mici prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, se urmărețte elaborarea documentațiilor tehnice necesare ca documente suport pentru pregatirea unei cereri de finanțare pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea și Modernizarea Străzii Principale din satul Buzd, Străzii Grancina și poduri și podețe adiacente”, investiție ce va conduce la dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate/ marginalizate.
Pe termen scurt, documentația tehnico-economică la nivelul DALI ce reprezintă obiectivul general al proiectului, devine punct de plecare pentru următoarele faze de proiectare și execuție a investiției “Reabilitarea si Modernizarea Străzii Principale din satul Buzd, Străzii Grancina și poduri și podețe adiacente”.

Pe termen lung, rezultatul complet al îndeplinirii obiectului general, va duce la îmbunătățirea infrastructurii de drumuri, poduri și podețe din satul Buzd, comuna Brateiu, contribuind astfel la desegregarea grupului țintă, respectiv comunitatea marginalizată a satului Buzd, față de restul comuntății comunei Brateiu, respectiv asigurând accesul către toate punctele de interes local (infrastructura educațională, de sănătate, socială și administrativă a localității), precum și de interes regional și național.

Apariții în presă:

Monitorul de Mediaș: https://www.monitoruldemedias.ro/2022/07/acces-la-finantare-pentrucomuna.html

Modernizare străzi în zona După Grădini locuită de romi, Comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș

Promotor: Primăria Comunei Sânpetru de Câmpie, județul Mureș

Valoarea finanțării: 90.334,00 lei

Perioada de implementare: iulie 2022 – martie 2023

Website: primăriasanpetrudecampie.com

Proiectul își propune îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din comuna Sânpetru de Câmpie, respectiv a celor care locuiesc în zona După Grădini, identificată ca zonă marginalizată, locuită de comunitatea de romi.

Proiectul a urmărit întocmirea documentației tehnice în vederea modernizării străzii în zona „După Grădini”, astfel au fost elaborate studii topografice, geotehnice și documentația tehnică pentru a se putea obține finanțare pentru lucrările de asfaltare propriu zisă a străzii.

Finanțarea elaborării documentațiilor tehnice pentru reabilitarea străzilor comunei Sânpetru de Câmpie contribuie la asigurarea persoanelor marginalizate la servicii sociale și educaționale de calitate. De asemenea, reabilitarea străzilor va conduce la reducerea fenomenului segregării prin micșorarea distanței dintre comunitatea marginalizată și restul comunității, prin asigurarea pentru cât mai multe persoane a unui acces mai facil la oportunități, precum și asigurarea pentru întreaga comunitate, asigurarea accesibilității la un volum mai amplu de forță de muncă.

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei clădiri în scopul înfiinţării unui Centru Socio-Medical Modern

Promotor: Orașul Baia de Arieş

Valoarea finanțării: 13.136 Euro

Perioada de implementare: iunie 2022 – februarie 2023

Website: www.primariabaiadearies.co

Social media: Oraş Baia de Arieş (Facebook)

U.A.T. Orașul Baia de Arieş, prin acest proiect, îşi propune elaborarea documentației tehnice necesar înființării unui centru socio-medical, centru care va asigura accesul facil şi în timp util al tuturor locuitorilor oraşului, dar mai ales al persoanelor vulnerabile, la servicii medicale de specialitate dintre cele mai importante, în condiţii de calitate, fără a mai fi necesară deplasarea în alte localităţi.

Finanţarea asigură realizarea următoarelor documentaţii tehnice: elaborarea studiilor de teren, certificarea performanţei energetic şi auditul energetic al clădirii, expertiza tehnică și documenția tehnică de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).

Obiectivul de investiţii va asigura pe termen lung educaţia comunităţii pentru sănătate: prevenţie şi profilaxie primară, planificare familială, un stil de viaţă şi un mediu sănătos.

Proiectul urmăreşte îmbunatățirea calitații vieții locuitorilor orașului Baia de Arieş şi ai satelor aparţinătoare şi diminuarea discrepanţelor existente între oraşele mici şi oraşele mari, care determină un impact deosebit de negativ şi inechittabil privind oportunităţile de rezolvare a problemelor medicale, în rândul acestora, ţinând cont că serviciile oferite de către un singur medic de familie actualmente, sunt incomplete, insuficiente şi inadaptate nevoilor unei comunităţi.

Apariții în presă:

Acces finanțare pentru reabilitarea și dotarea dispensarului medical din Comuna Moldova Sulița, județul Suceava

Promotor: Comuna Moldova-Sulita, judetul Suceava

Valoarea finantarii: 22.684 Euro

Perioada de implementare: mai 2022 – aprilie 2023

Website: http://www.moldovasulita.eu/

 

Proiectul își propune îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei, implicit a comunității marginalizate, prin realizarea accesului la servicii medicale de calitate într-un spațiu modern și complet echipat in conformitate cu normele sanitare în vigoare.

Proiectul urmareste realizarea documentațiilor tehnice în vederea construirii, amenajării și dotării dispensarului medical din Comuna Moldova – Sulița. Specific, vor fi elaborate expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de verificare a coeficientului global de izolare termică, documentația pentru obținerea acordurilor, avizelor, autorizațiilor la nivelul Certificatului de Urbanism și un Studiu de Fezabilitate.

Prin implementarea proiectului se urmărește soluționarea unor nevoi esențiale pentru comunitatea marginalizată a Comunei Moldova – Sulița, prin prisma facilitării accesului  neîngrădit și nemărginit la un drept fundamental omului și anume cel al beneficierii  de servicii medicale de calitate. De asemenea, investiția propusă respectă principiul non-segrarării, prin prisma faptului că dispensarul medical din comuna va facilita accesul la serviciile medicale de bază pentru toți locuitorii comunei, implicit membrii comunității marginalizate fără a se face vreo diferență sau dicriminare între locuitorii comunei.

Apariții în presă:

https://www.obiectivdesuceava.ro/local/anunt-incepere-implementare-proiect/

Acces la finanțare pentru reabilitarea infrastructurii rutiere a Comunei Arbore, județul Suceava

Promotor: Comuna Arbore, judetul Suceava

Valoarea finantarii: 39.734 Euro

Perioada de implementare: mai 2022 – februarie 2023

Website: https://primariarbore.ro/

Social media: Primaria Arbore

Proiectul își propune îmbunătățirea infrastructurii de bază a comunei Arbore în vederea creării condițiilor de viață adecvate, a dezvoltării și revitalizării economiei comunei, asigurând accesul populației marginalizate și a unor entități economice, în general condiții optime de trai.

Proiectul urmărește realizarea documentațiilor tehnice în vederea reabilitării infrastructurii rutiere a Comunei Arbore. Specific, au fost elaborate expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, documentația pentru obținerea acordurilor, avizelor, autorizațiilor la nivelul Certificatului de Urbanism și documentația tehnică de avizare a lucrărilor de intervenție.

Proiectul reprezintă o necesitate a comunității deoarece prin implementarea acestuia s-ar îmbunătății considerabil calitatea vieții locuitorilor comunei Arbore, având in vedere faptul că, comuna este inclusă în Atlasul zonelor marginalizate conform Recensământului din 2011, în special a categoriilor defavorizate de locuitori, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere locale, respectiv tronsoanele de drum comunal care deservesc comunitatea marginalizată din cadrul localității.

Finanțarea elaborării documentațiilor tehnice pentru modernizarea infrastructurii rutiere a comunei Arbore contribuie la creșterea accesibilității la nivel local determinând conectivitatea locuitorilor acestei zone la modernitate, reprezentând un mijloc de dezvoltare a oportunităților pentru dezvoltarea socio-economică a unui teritoriu. De asemenea, investiția propusă respectă întocmai principiul non-segregării, prin prisma faptului că odată cu modernizarea tronsoanelor de drum comunal care deservesc comunitatea marginalizată se va facilita traficul în condiții optime pentru toți locuitorii comunei, implicit membrii comunității defavorizate fără a se face vreo diferență sau discriminare

Apariții în presă

https://www.obiectivdesuceava.ro/local/anunt-incepere-implementare-proiect-2/

Reducerea marginalizării în comuna Rast prin creşterea accesului la finaţare

Promotor: Comuna Rast, județul Dolj

Valoarea finantarii: 34 958 euro

Perioada de implementare: iunie 2022 – martie 2023

Website: primaria-rast.ro

Social media: Primăria Comunei Rast (Facebook)

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității Comunei Rast de a accesa fondurile nerambursabile în vederea reducerii marginalizării în rândul populației expuse riscului de sărăcie sau excluziunii sociale, în special în rândul vârstnicilor. Proiectul vizează facilitarea modernizării, reabilitării, consolidării și dotării unui centru medico-social pentru vârstnici în comuna Rast. Facilitarea se va realiza prin elaborarea documentației tehnice, urmând ulterior a se aplica în cadrul diverselor linii de finanțare.

Ca rezultat pe termen scurt va fi realizarea documentației tehnice, pe termen mediu, accesul la finanțare a PP care va avea posibilitatea sa aplice la un proiect cu finanțare nerambursabilă cu documentația realizată,  iar pe termen lung,  prin realizarea infrastructurii va avea loc reducerea marginalizării în rândul comunității locale și creșterea calității vieții persoanelor vârstnice.

Reabilitarea infrastructurii rutiere în Comuna Budila

Promotor: Comuna Budila, judetul Brașov

Valoarea finantarii: 28.204 euro

Perioada de implementare: iunie 2022 – martie 2023

Website: www.budila.ro 

Social media: Primăria Comunei Budila

Comuna Budila urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai existente pentru persoanele din comunitățile marginalizate din comuna Budila, precum și creșterea capacității autorității locale de a atrage fonduri, prin demararea etapei de elaborare a documentației tehnice necesare reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere.

Primăria Comunei Budila propune ca prin proiect să realizeze documentația tehnică suport, documentația tehnică specifică (Dali) și documentația tehnică pentru obținerea de avize pentru reabilitarea/ asfaltarea și modernizarea  a 11,802 Km de strazi din comună. Aceste străzi fac parte din domeniul public, unde sunt comunități marginalizate din comună.

Prin acest proiect va crește capacitatea autorității locale de a demara accesarea de finanțări ulterioare pentru proiectele de infrastructură mare, în zonele sărace și marginalizate din comună Budila, prin realizarea, până la finalul proiectului, a documentației tehnice suport, a documentației specifice Dali, a documentației pentru obținerea de avize, precum și plata taxelor, avizelor, acordurilor în vederea obținerii autorizației de construire, pentru o lungime de 11,802 km.

Podul integrează comunitatea de peste ape

Promotor: Comuna Chibed, jud. Mureș

Valoarea finantarii: 21.950 euro

Perioada de implementare: mai 2022 – decembrie 2022

Website: https://www.kibed.ro/ro

Comuna Chibed are în vedere îmbunătățirea calității infrastructurii prin reabilitarea podului de peste râul Târnava Mică care leagă Zona Sűrű de restul comunității locale. În urma realizării investiției propuse în acest proiect, respectiv a realizării documentației tehnico-economică necesară reabilitării podului, grupurile vulnerabile și marginalizate care trăiesc în Zona Sűrű vor fi cu un pas mai aproape de a fi conectate de serviciile de bază. Astfel, documentația realizată va facilita obținerea unei finanțări nerambursabile în vederea reabilitării podului, comunitatea din zona Sűrű urmând a fi conectată la restul comunității Chibed.

Îmbunătățirea calității infrastructurii de bază la nivelul zonei marginalizate Suru va facilita șansa de integrare în societate a zonelor marginalizate prin creșterea egalității de șanse la servicii de bază (școală, primărie, dispensar, etc.), ceea ce va atrage după sine posibilitatea grupurilor vulnerabile de a beneficia de servicii care vizează sănătatea, educația și consilierea acestora, astfel înlesnind la scăderea ratei de marginalizare, respectiv la creșterea nivelului de trai.

Elaborare Studiu de Fezabilitate în vederea construirii unei noi clădiri cu destinația unitate de învățământ în cadrul Școlii nr. 3 Sintești, comuna Vidra

Promotor: Comuna Vidra, județul Ilfov

Valoarea finantarii: 37.620 euro

Perioada de implementare: iunie 2022 – martie 2023

Website:  www.primaria-vidra.ro

 

Obiectivul principal al finanțării este elaborarea documentației tehnice pentru construirii unei noi clădiri cu destinația unitate de învățământ în cadrul Școlii nr. 3 Sintești, comuna Vidra. Prin realizarea acestui obiectiv de investiții, Primăria Vidra dorește să asigurare echitatea în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare generată de etnie, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficarilor primari ai educației.

Autoritățile locale din Vidra intenționează să construiască o școala primară în satul Sintești și o sală de sport, precum și să modernizeze școala generală cu clasele V-VIII din satul Sintești care să satisfacă nevoile comunității locale.

 Prin realizarea acestei investiții se urmărește creșterea calității învățământului primar și general pentru comunitatea de romi din Vidra. Se urmărește integrarea lor în societate prin creșterea gradului de educație. Obiectivul care urmează a fi realizat prin proiect este în concordanță cu necesitatea identificată în comunitatea de romi din localitate în urma discuțiilor purtate cu aceștia.

Dezvoltarea infrastructurii de educație prin realizarea invesției „Reabilitare, amenajare și îmbunătățire funcțională unitate școlară primară și preșcolară”, sat Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu

Promotor: Comuna Biertan, județul Sibiu

Valoarea finantarii: 26.936 euro

Perioada de implementare: mai 2022 – februarie 2023

Website: https://comunabiertan.ro/

 

Proiectul propune elaborarea documentației tehnice până la nivel de DALI pentru reabilitarea unității primare și preșcolare din satul Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu.

Pe termen mediu, proiectul va crește capacitatea Primăriei Comunei Biertan de a accesa finanțare pentru punerea în practică a execuției lucrărilor. Pe termen lung va îmbunătăți condițiile educaționale pentru 60 de copii, dintre care cel puțin 80% sunt romi, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul din școală și grădiniță (10 persoane, dintre care jumătate sunt romi).

Realizarea proiectului va diminua excluziunea socială a populației sărace și în special a membrilor etniei rome, reducerea abandonului școlar și îmbunătățirea integrării populației sărace și în special a romilor din comuna Biertan în sistemul de învățământ.

Modernizare străzi în zona locuită de romi pe raza comunei Zău de Câmpie, județul Mureș

Promotor: Comuna Zău de Câmpie, județul Mureș

Valoarea finantarii: 24.514 euro

Perioada de implementare: iulie 2022 – martie 2023

Website: https://zaudecimpie.ro/

Autoritățile locale din Zău de Câmpie și-au propus elaborarea unei documentatii tehnice necesara pentru modernizarea unor drumuri care leagă comunitatea de romi din comună de restul comunei. Obiectivul face parte din necesarul de investiții privind modernizarea infrastructurii de drumuri si care sunt prevăzute în Strategia de dezvoltare locala a localitatii și in Planul local de actiune pentru romi 2021-2023, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate si marginalizate din comuna Zău de Câmpie.

Sediile autoritatilor precum primăria, școala, grădinița, alte servicii publice si alte facilități sociale si economice necesare comunității sunt la aproximativ 5.7 km, respectiv 30 de minute de mers pe jos de comunitatea defavorizată de romi. Legatura de acces dintre această comunitate și centrul comunri, se realizeaza prin intermediul unor drumuri pentru care prezentul proiect propune elaborarea documentației tehnice ce va servi la reabilitarea acestora. Aceste străzi se află, în prezent, într-o stare avansată de degradare și în timp nu se mai pot asigura condiţiile de maximă siguranţă în exploatare şi confort pentru locuitori.

Dupa elaborarea documentatiei tehnice prevazuta sa fie realizata, autoritățile locale își propun să depună cel putin o cerere de finantare eligibilă pentru repararea și modernizarea străzilor, pentru asigurarea accesului serviciilor sociale pentru familiile de etnie romă din comuna Zău de Câmpie.

Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale

Promotor: Comuna Acățari, județul Mureș

Valoarea finantarii: 21.318 euro

Perioada de implementare: mai 2022 – ianuarie 2023

Website: https://acatari.ro/

 

Infrstructura de bază oferă șansa persoanelor defavorizate și vulnerabile la reintegrarea în societate. Proiectul derulat de autoritățile locale din comuna Acățari vizează modernizarea drumului comunal DC64 care leagă localitatea Corbești de restul comunității locale, fiind urmărită reducerea marginalizării socio-culturale prin asigurarea accesului persoanelor vulnerabile și marginalizate, indiferent de naționalitate și statut social, la servicile de bază.

Din punct de vedere al rezultatelor, pe termen scurt se prevede obținerea unei documentații tehnico-economice, care pe termen mediu va facilita obținerea unei finanțări nerambursabile în vederea creării unei infrastructuri de bază, necesară pentru a asigura egalitatea de șanse în rândul persoanelor aparținând grupurilor marginalizate, respectiv pentru asigurarea accesului la serviciile de bază pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, segregate (termen lung).

Legături utile:

->> Proiect important pentru comunitatea din Corbești (Acățari)

Îmbunătățirea condițiilor sociale din Com. Teliu prin construirea și reabilitarea podurilor și punților din localitate

Promotor: Comuna Teliu, județul Brașov

Valoarea finantarii: 39.376 euro

Perioada de implementare: mai 2022 – februarie 2023

Website: https://www.primariateliu.ro/

 

Comuna Teliu a realizat documentația tehnică specifică (DALI) și documentația tehnică pentru obținerea de avize legale necesare construirii/reabilitării a 8 poduri și punți din localitate. Podurile și punțile ce vor face obiectul proiectului asigură accesul peste râul Teliu între cele două comunitati marginalizate din comună în care ponderea persoanelor de etnie romă este de 40% din totalul locuitorilor.

Implementarea proiectului a fost necesară deoarece prin astfel de investitii adresate comunităților segregate se reface legătura cu comunitatea majoritară facilitând astfel accesul comunității la servicii de bază și oportunități.

Pe termen scurt, investiția va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea capacității administrative de a realiza proiecte de infrastructură mare și de a răspunde nevoilor locuitorilor. Pe termen mediu investiția va contribui la reabilitarea infrastructurii rutiere din zonele marginalizate, îmbunătățind condițiile de viață ale locuitorilor, creșterea accesului și calitatea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile din comună.

Apariții în mass-media

https://mytex.ro/economic/comunicat-de-presa-lansare-proiect-mai-2023/

Asigurarea serviciilor sociale integrate la nivelul comunei Mica, județul Mureș

Promotor: Comuna Mica, județul Cluj

Valoarea finanțării: 105.480,60 lei / 21.318 euro

Perioada de implementare: mai 2022 – ianuarie 2023

Website: primaria-mica.ro

 

Realizarea unei infrastructuri de servicii sociale care să deservească locuitorii comunei Mica, județul Cluj este importantă pentru a putea oferi șansa persoanelor defavorizate și vulnerabile la reintegrarea în societate.

Obiectivul principal al finanțării este elaborarea documentației tehnice pentru modernizarea și reabilitarea clădirii centrului comunitar integrat din satul Ceuaș.

Modernizarea centrului comunitar va conduce la reducerea marginalizării prin asigurarea accesului persoanelor vulnerabile și aparținând grupurilor segregate la consiliere și sprijin medico-socio-educațional, indiferent de etnie, la activități și campanii organizate care vizează consultații gratuite de către medici specialiști, respectiv prin asigurarea asistenței medicale primare.

Aceste aspecte vor consolida creșterea calității vieții a celor peste 1000 de persoane aparținând unui grup marginalizat, respectiv vor facilita participarea activă a acestor persoane atât la piața forței de muncă, cât și la o viață socială completă, punând în practică principiul desegregării.

Conect Curtuișeni – Documentație tehnică pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Curtuișeni, județul Bihor

Promotor: Comuna Curtuișeni  județul Bihor

Valoarea finantarii: 23.509 euro/ 116.000 lei

Perioada de implementare: septembrie 2022 – februarie 2023

Website: https://curtuiseni.ro/

 

Modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă o necesitate pentru locuitorii comunei Cărtuișeni, județul Bihor, fiind esențială pentru  îmbunătățirii condițiilor de circulație, atât ca trafic rutier cât și pietonal, precum și pentru asigurarea accesului egal al comunităților marginalizate care trăiesc la periferia localității, la serviciile publice care sunt amplasate în principal în centrul comunei.

Proiectul urmărește elaborarea documentației tehnice pentru modernizarea și reabilitarea unei lungimi de cca 14,50 km de infrastructură rutieră, o investiție care va contribui la facilitarea mobilității populației și la creșterea siguranței și confortului în trafic.

Pe termen lung investiția va contribui la extinderii transportului în comun, reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, reducerea consumului de timp și energie.