Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2019

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

“Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă”

Promotor: Orașul Moldova Nouă, jud. Caraș Serverin

Valoarea finanțării: 25.440 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: moldovanoua.com

Social media: Primăria Moldova Nouă

 

Proiectul îsi propune îmbunatățirea calitații vieții locuitorilor orașului Moldova Nouă, respectiv a celor din Zona defavorizată Moldova Nouă, identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România.

 

Proiectul a urmărit realizarea documentației tehnice în vederea reabilitării părții carosabile din străzile Banatului, Primăverii, 9 Mai, 8 Martie, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu, 1 Mai, Păcii, Libertății, Nicolae Bălcescu, Uzinelor, Învăţător Alexandru Moisi. Specific, au fost elaborate studii topografice, geotehnice, expertiză tehnică și o documenție tehnică de avizare a lucrărilor de intervenție.

 

Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzilor propuse va urmări valorificarea potențialului acestor drumuri, prin sporirea funcționalității acestora, asigurarea scurgerii apelor pluviale și asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță.

 

Finanțarea elaborării documentațiilor tehnice pentru reabilitarea străzilor orașului Moldova Nouă contribuie la asigurarea accesului persoanelor marginalizate la servicii sociale și educaționale de calitate. De asemenea, reabilitarea străzilor  va conduce la reducerea fenomenului segregării prin micșorarea distanței dintre comunitatea marginalizată și restul comunității, prin asigurarea pentru cât mai multe persoane a unui acces mai facil la oportunități, precum și asigurarea pentru societăți, a accesibilității la un volum mai amplu de forță de muncă.

“Demolare construcție existentă și construire centru de zi multifuncțional pentru persoanele marginalizate în comuna Stelnica”

Promotor: Comuna Stelnica, jud. Ialomița

Valoarea finanțării: 11.408 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: www.stelnica.ro

 

Comunitatea reprezentată de satul Maltezi are un acces limitat la servicii sociale de calitate, fapt care adâncește decalajul dintre această comunitate și restul comunei Stelnica. Din aceste motive, construirea în satul Stelnica a unui centru de zi multifuncțional pentru copii și persoanele vârstnice va asigura accesul la servicii sociale, educaționale, culturale și de recreere, conducând la un îmbunătățirea incluziunii sociale în rândul locuitorilor comunei.

 

Prin intermediul proiectului, autoritatea publică locală a elaborat studii topografice, geotehnice și de fezabilitate în vederea construirii unui centru de zi multifuncțional. Construcția propriu-zisă urmează a fi realizată în urma demolării unei clădiri din proprietatea primăriei identificate în satul Stelnica. Investiția în noua construcție se va face pe baza unei finanțări ce urmează a fi identificate.

 

Obiectivul de investiție va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea excluziunii sociale, prin asigurarea unui acces egal la servicii sociale si educationale și de calitate. În același timp, prin beneficiile și serviciile sociale pe care doreste sa le creeze pentru persoanele vulnerabile, investiția va contribui la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și facilitarea participării lor la viața socială, culturală, economica și politică.

“Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I (strada Poienilor și Calea Unirii)”

Promotor: Oraș Boldești-Scăeni, jud. Prahova

Valoarea finanțării: 7.659 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: pbs.infoprimarie.ro

 

Proiectul constă în elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate – DALI etapa I) pentru dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată din nordul orașului Boldești-Scăeni prin construirea unui trotuar, a unei piste pentru bicicliști și a unei rigole acoperite pentru scurgerea apelor pluviale, pe tronsonul cuprins între strada Poienilor și strada Salcâmilor, cu o lungime de cca. 1.600 metri. Documentație tehnică realizată este primul pas în realizarea obiectivului de investiție și stă la baza proiectului tehnic si detaliilor de execuție necesare.

 

Rezultatele pe termen scurt, mediu si lung vor conduce la creșterea viabilizării zonei prin construirea de locuințe, de spații pentru servicii, va asigura circulația pietonală și pentru bicicliști în condiții de siguranță și cu costuri minime.

 

De asemenea, realizarea obiectivului de infrastructură va conduce la îmbunătățirea accesului către locațiile unde funcționează serviciile sociale, instituțiile de administrație, învățământ, medicale și de cultură. De asemenea, infrastructura vizată va fi un prim pas în procesul de reducere a segregării comunității marginalizate din nordul localității.

 

“Elaborare documentație tehnică pentru înființare și dotare centru medico-social în comuna Ciortești, județul Iași”

Promotor: Comuna Ciortești, jud. Iași

Valoarea finanțării: 25.422 euro

Durata: noiembrie 2019-iunie 2020

Website: www.primariaciortesti.ro

Social media: Primăria Comunei Ciortești (Facebook)

 

Potrivit Atlasului zonelor rurale marginalizate, comuna Ciortești este clasată ca având o rată de marginalizare severă, situație ce a făcut ca autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei. Analiza nevoilor identificate în rândul locuitorilor aflați în situații de vulnerabilitate, cîn multe cazuri persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni ce le limitează activitățile zilnice,  a condus la necesitatea înființării unui centru medico-social.

 

Prin intermediul proiectului, a fost elaborată documentația tehnico-economică (studii de fezabilitate/DALI, de teren, expertiză tehnică și documentația pentru avize pentru construcții civile) necesară solicitării unei finanțări nerambursabile pentru a înființa un centru medico-social în comună.

 

Astfel, rezultatele proiectului contribuie la consolidarea capacității autoriăților locale de a accesa finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul centru medico-social înființat va permite utilizarea serviciilor sociale de către grupurile defavorizate. Realizarea investitiei va duce la combaterea segregarii si a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin reducerea separarii fizice și sociale a membrilor acestui segment social si prin accesul egal al acestora la servicii medico-sociale incluzive si de calitate.

“Modernizare străzi în cartier de romi”

Promotor: Comuna Ogra, jud. Mureș

Valoarea finanțării: cca. 24.000 euro

Durata: noiembrie 2019-augsut 2020

Website: primariaogra.ro

Social media: Primăria Ogra (Facebook)

 

Conform strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ogra, pentru comunitatea marginalizată de romi din localitate au fost identificate mai multe măsuri de incluziune socială, una dintre acestea vizând modernizarea infrastructurii rutiere ce leagă comunitatea din cartierul Unirii de centrul comunei. Lucrarea de mică  infrastructură are ca rezultat imediat asigurarea accesului comunității de romi la serviciile sociale reprezentate de primărie, școală, cabinet medical, gară și drumul national.

 

Un prim pas în direcția modernizării acestor străzi (aprox. 2 km lungime) a fost făcut prin intermediul acestui proiect și este reprezentat de elaborarea documentației tehnice necesare acestui tip de lucrare, documentație care a urmărit aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiții optime de siguranța si confort în circulație, realizarea unui profil transversal care să respecte prevederile legale, precum și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri de scurgere.

 

O infrastructură rutieră îmbunătățita asigura un grad mai ridicat de siguranță a circulației rutiere și pietonale și concentrații mai mici de noxe cu niveluri mai reduse de zgomot la nivelul localității, precum și  crearea de noi locuri de muncă pe durata execuției lucrărilor. Reducerea costurilor cu mentenanța infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podețelor, precum și conservarea la un nivel acceptabil a stării drumului sunt rezultate de care vor beneficia administrația publica locala. De asemenea, modernizarea infrastructurii rutiere va asigura și un acces rapid în cazul situațiilor de urgență, iar transportul  se va desfășura în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței.

„Reducerea marginalizării în orașul Bălcești, jud. Vâlcea, prin creșterea accesului la finanțare”

Promotor: Orașul Bălcești, jud. Vâlcea

Valoarea finanțării: 36.486 euro

Durata: noiembrie 2019-august 2020

Website: balcesti.senap.ro

Social media: Primăria Orașului Bălcești, jud. Vâlcea (Facebook)

 

În vederea reducerii marginalizării în rândul populației expuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale, în special în rândul tinerilor, proiectul vizează facilitarea modernizării, reabilitării, consolidării și dotării liceului cu profil tehnologic Petrache Poenaru.

 

În acest scop, proiectul a finanțat elaborarea documentației tehnice necesare, respectiv a documentelor ce privesc auditul energetic, expertizare tehnică clădire, studiu geotehnic și documentația în vederea obținerii avizelor. Mai departe, lucrările propriu-zise de modernizare și reabilitare a unității de învățământ vor fi realizate în urma solicitării de fonduri nerambursabile în cadrul altor linii de finanțare identificate.

 

Printre beneficiarii direcți ai viitoarei investiții se numără tinerii defavorizați din comunitățile marginalizate ale orașului, precum și cadrele didactice. Ca beneficiari indirecți menționăm famiIile acestora (rude, părinți) din comunitățile marginalizate și întreaga comunitate a orasului Bălceșți.

„Centru multifuncțional Ardud``

Promotor: Orașul Ardud, jud. Satu Mare

Valoarea finanțării: 18.729 euro

Durata: noiembrie 2019-iunie 2020

Website: www.orasardud.ro

Social media: Ardud-oraș turistic medieval (Facebook)

 

În scopul creșterii utilizării serviciilor sociale de către grupurile defavorizate din Ardud și în acord cu strategia de dezvoltare locală, autoritățile au decis înființarea unui centru multifunctional, format dintr-un centru de zi și o cantină socială, care ar urma să deservească un număr de peste 1.000 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

 

Un prim pas în realizarea acestui obiectiv de investiții a fost atins prin intermediul proiectului finanțat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv finanțarea elaborării documentației tehnice necesare noii construcții. Mai departe, va fi identificată o nouă sursă de finanțare prin care centrul multifuncțional să devină realitate.

 

În cadrul viitorului centrului se dorește furnizarea de servicii de tip cantină, educationale pentru copii preșcolari, școlari, activități sociale și educaționale pentru tinerii din comunitate, activități culturale, medicale, de igienă, activităti de consiliere vocațională etc. Clădirea centrului multifuncțional va avea parter și un etaj, se vor amenaja spațiile interioare astfel încât ele să corespundă standardelor de calitate și confort prevăzute de normele europene, precum și activităților desfășurate. Planșeele vor fi din beton armat, pe o rețea de grinzi și centuri din beton armat, cadre centrale longitudinale și transversale în interior.

 

”Caracteristicile tehnice și complexitatea clădirii sunt vaste, la care au lucrat mai multe echipe de proiectanți, a căror muncă se vede aici, în aceste proiecte, în toate aceste dosare și planșe. Proiectanții evident că au lucrat împreună cu echipa de proiect din cadrul Primăriei Orașului Ardud. A fost o muncă intensă, care s-a finalizat cu bine, s-au obținut toate avizele și autorizațiile impuse de legislația în vigoare, proiectul fiind acum pregătit pentru a fi depus spre finanțare în așa fel încât în viitor să fie realizat acest centru multifuncțional care ni l-am dorit și ni-l dorim foarte mult la nivelul orașului Ardud pentru a completa, a întregi celelalte dotări din acest domeniu”, a declarat pentru presa locală primarul Ovidiu Duma.

Apariții în presa locală:

“Creșterea accesului la servicii sociale de calitate a grupurilor marginalizate din comuna Putineiu”

Promotor: Comuna Putineiu, jud. Teleorman

Valoarea finanțării: 36.565 euro

Durata: noiembrie 2019-august 2020

Website: www.putineiu.ro

 

Deoarece comunitățile din zonele rurale sunt vulnerabile în fața excluziunii educaționale și sociale, autoritățile locale din Putineiu și-au propus să prevină fenomenul abandonului școlar prin construcția și dotarea unui spațiu unde să funcționeze o grădiniță. Necesitatea obiectivului de investiții asumat rezidă în faptul că unitățile de învățământ preșcolare sunt insuficiente în acest moment: din cele două grădinițe care deservesc comuna, cea din satul Băduleasa are condiții improprii (igrasie și dotări precare), iar cea din satul Putineiu nu are suficient spațiu pentru a-și desfășura activitatea, în aceeași clădire funcționând și școala generală din comună.

 

Prin intermediul proiectului finanțat de Programul Dezvoltare locală, a fost elaborată documentația tehnice și studiile specifice (certificat de urbanism, studiu de fezabilitate, documentație tehnică necesară conform certificatului de urbanism, avize necesare obiectivului de investiție) necesare noii construcții care va fi realizată prin accesarea altor fonduri nerambursabile pe terenul de 1.280 m2 care aparține Consiliului local Putineiu.

 

Proiectul urmărește în mod special situația copiilor preşcolari defavorizaţi, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, a copiilor romi și altor copii proveniți din familii dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educație de calitate.