Copyright 2019 FRDS

Back

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2019

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă

Promotor: Orașul Moldova Nouă, jud. Caraș Serverin

Valoarea finanțării: 25.440 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: moldovanoua.com

Social media: Primăria Moldova Nouă

 

Proiectul îsi propune îmbunatățirea calitații vieții locuitorilor orașului Moldova Nouă, respectiv a celor din Zona defavorizată Moldova Nouă, identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România.

 

Proiectul a urmărit realizarea documentației tehnice în vederea reabilitării părții carosabile din străzile Banatului, Primăverii, 9 Mai, 8 Martie, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu, 1 Mai, Păcii, Libertății, Nicolae Bălcescu, Uzinelor, Învăţător Alexandru Moisi. Specific, au fost elaborate studii topografice, geotehnice, expertiză tehnică și o documenție tehnică de avizare a lucrărilor de intervenție.

 

Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzilor propuse va urmări valorificarea potențialului acestor drumuri, prin sporirea funcționalității acestora, asigurarea scurgerii apelor pluviale și asigurarea unui trafic pietonal în condiții de siguranță.

 

Finanțarea elaborării documentațiilor tehnice pentru reabilitarea străzilor orașului Moldova Nouă contribuie la asigurarea accesului persoanelor marginalizate la servicii sociale și educaționale de calitate. De asemenea, reabilitarea străzilor  va conduce la reducerea fenomenului segregării prin micșorarea distanței dintre comunitatea marginalizată și restul comunității, prin asigurarea pentru cât mai multe persoane a unui acces mai facil la oportunități, precum și asigurarea pentru societăți, a accesibilității la un volum mai amplu de forță de muncă.

Apariții în presa

https://expressdebanat.ro/proiect-revitalizarea-si-dezvoltarea-zonelor-marginalizate-din-moldova-noua/

Demolare construcție existentă și construire centru de zi multifuncțional pentru persoanele marginalizate în comuna Stelnica

Promotor: Comuna Stelnica, jud. Ialomița

Valoarea finanțării: 11.408 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: www.stelnica.ro

 

Comunitatea reprezentată de satul Maltezi are un acces limitat la servicii sociale de calitate, fapt care adâncește decalajul dintre această comunitate și restul comunei Stelnica. Din aceste motive, construirea în satul Stelnica a unui centru de zi multifuncțional pentru copii și persoanele vârstnice va asigura accesul la servicii sociale, educaționale, culturale și de recreere, conducând la un îmbunătățirea incluziunii sociale în rândul locuitorilor comunei.

 

Prin intermediul proiectului, autoritatea publică locală a elaborat studii topografice, geotehnice și de fezabilitate în vederea construirii unui centru de zi multifuncțional. Construcția propriu-zisă urmează a fi realizată în urma demolării unei clădiri din proprietatea primăriei identificate în satul Stelnica. Investiția în noua construcție se va face pe baza unei finanțări ce urmează a fi identificate.

 

Obiectivul de investiție va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea excluziunii sociale, prin asigurarea unui acces egal la servicii sociale si educationale și de calitate. În același timp, prin beneficiile și serviciile sociale pe care doreste sa le creeze pentru persoanele vulnerabile, investiția va contribui la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și facilitarea participării lor la viața socială, culturală, economica și politică.

Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I (strada Poienilor și Calea Unirii)

Promotor: Oraș Boldești-Scăeni, jud. Prahova

Valoarea finanțării: 7.659 euro

Perioada de implementare: noiembrie 2019 – august 2020

Website: pbs.infoprimarie.ro

 

Proiectul constă în elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate – DALI etapa I) pentru dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată din nordul orașului Boldești-Scăeni prin construirea unui trotuar, a unei piste pentru bicicliști și a unei rigole acoperite pentru scurgerea apelor pluviale, pe tronsonul cuprins între strada Poienilor și strada Salcâmilor, cu o lungime de cca. 1.600 metri. Documentație tehnică realizată este primul pas în realizarea obiectivului de investiție și stă la baza proiectului tehnic si detaliilor de execuție necesare.

 

Rezultatele pe termen scurt, mediu si lung vor conduce la creșterea viabilizării zonei prin construirea de locuințe, de spații pentru servicii, va asigura circulația pietonală și pentru bicicliști în condiții de siguranță și cu costuri minime.

 

De asemenea, realizarea obiectivului de infrastructură va conduce la îmbunătățirea accesului către locațiile unde funcționează serviciile sociale, instituțiile de administrație, învățământ, medicale și de cultură. De asemenea, infrastructura vizată va fi un prim pas în procesul de reducere a segregării comunității marginalizate din nordul localității.

 Apariții în presă

https://www.primarph.ro/se-finalizeaza-proiectul-dezvoltarea-infrastructurii-in-zona-marginalizata-i-strada-poienilor-si-calea-unirii-boldesti-scaeni/

Elaborare documentație tehnică pentru înființare și dotare centru medico-social în comuna Ciortești, județul Iași

Promotor: Comuna Ciortești, jud. Iași

Valoarea finanțării: 25.422 euro

Durata: noiembrie 2019-iunie 2020

Website: www.primariaciortesti.ro

Social media: Primăria Comunei Ciortești (Facebook)

 

Potrivit Atlasului zonelor rurale marginalizate, comuna Ciortești este clasată ca având o rată de marginalizare severă, situație ce a făcut ca autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei. Analiza nevoilor identificate în rândul locuitorilor aflați în situații de vulnerabilitate, cîn multe cazuri persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni ce le limitează activitățile zilnice,  a condus la necesitatea înființării unui centru medico-social.

 

Prin intermediul proiectului, a fost elaborată documentația tehnico-economică (studii de fezabilitate/DALI, de teren, expertiză tehnică și documentația pentru avize pentru construcții civile) necesară solicitării unei finanțări nerambursabile pentru a înființa un centru medico-social în comună.

 

Astfel, rezultatele proiectului contribuie la consolidarea capacității autoriăților locale de a accesa finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul centru medico-social înființat va permite utilizarea serviciilor sociale de către grupurile defavorizate. Realizarea investitiei va duce la combaterea segregarii si a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin reducerea separarii fizice și sociale a membrilor acestui segment social si prin accesul egal al acestora la servicii medico-sociale incluzive si de calitate.

Modernizare străzi în cartier de romi

Promotor: Comuna Ogra, jud. Mureș

Valoarea finanțării: cca. 24.000 euro

Durata: noiembrie 2019-augsut 2020

Website: primariaogra.ro

Social media: Primăria Ogra (Facebook)

 

Conform strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ogra, pentru comunitatea marginalizată de romi din localitate au fost identificate mai multe măsuri de incluziune socială, una dintre acestea vizând modernizarea infrastructurii rutiere ce leagă comunitatea din cartierul Unirii de centrul comunei. Lucrarea de mică  infrastructură are ca rezultat imediat asigurarea accesului comunității de romi la serviciile sociale reprezentate de primărie, școală, cabinet medical, gară și drumul national.

 

Un prim pas în direcția modernizării acestor străzi (aprox. 2 km lungime) a fost făcut prin intermediul acestui proiect și este reprezentat de elaborarea documentației tehnice necesare acestui tip de lucrare, documentație care a urmărit aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiții optime de siguranța si confort în circulație, realizarea unui profil transversal care să respecte prevederile legale, precum și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri de scurgere.

 

O infrastructură rutieră îmbunătățita asigura un grad mai ridicat de siguranță a circulației rutiere și pietonale și concentrații mai mici de noxe cu niveluri mai reduse de zgomot la nivelul localității, precum și  crearea de noi locuri de muncă pe durata execuției lucrărilor. Reducerea costurilor cu mentenanța infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podețelor, precum și conservarea la un nivel acceptabil a stării drumului sunt rezultate de care vor beneficia administrația publica locala. De asemenea, modernizarea infrastructurii rutiere va asigura și un acces rapid în cazul situațiilor de urgență, iar transportul  se va desfășura în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței.

Reducerea marginalizării în orașul Bălcești, jud. Vâlcea, prin creșterea accesului la finanțare

Promotor: Orașul Bălcești, jud. Vâlcea

Valoarea finanțării: 36.486 euro

Durata: noiembrie 2019-august 2020

Website: balcesti.senap.ro

Social media: Primăria Orașului Bălcești, jud. Vâlcea (Facebook)

 

În vederea reducerii marginalizării în rândul populației expuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale, în special în rândul tinerilor, proiectul vizează facilitarea modernizării, reabilitării, consolidării și dotării liceului cu profil tehnologic Petrache Poenaru.

 

În acest scop, proiectul a finanțat elaborarea documentației tehnice necesare, respectiv a documentelor ce privesc auditul energetic, expertizare tehnică clădire, studiu geotehnic și documentația în vederea obținerii avizelor. Mai departe, lucrările propriu-zise de modernizare și reabilitare a unității de învățământ vor fi realizate în urma solicitării de fonduri nerambursabile în cadrul altor linii de finanțare identificate.

 

Printre beneficiarii direcți ai viitoarei investiții se numără tinerii defavorizați din comunitățile marginalizate ale orașului, precum și cadrele didactice. Ca beneficiari indirecți menționăm famiIile acestora (rude, părinți) din comunitățile marginalizate și întreaga comunitate a orasului Bălceșți.

Apariții în presă

https://arenavalceana.ro/lansarea-proiectului-reducerea-marginalizarii-orasul-balcesti-jud-valcea-prin-cresterea-accesului-la-finantare/

Centru multifuncțional Ardud

Promotor: Orașul Ardud, jud. Satu Mare

Valoarea finanțării: 18.729 euro

Durata: noiembrie 2019-iunie 2020

Website: www.orasardud.ro

Social media: Ardud-oraș turistic medieval (Facebook)

 

În scopul creșterii utilizării serviciilor sociale de către grupurile defavorizate din Ardud și în acord cu strategia de dezvoltare locală, autoritățile au decis înființarea unui centru multifunctional, format dintr-un centru de zi și o cantină socială, care ar urma să deservească un număr de peste 1.000 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

 

Un prim pas în realizarea acestui obiectiv de investiții a fost atins prin intermediul proiectului finanțat prin Programul Dezvoltare locală, respectiv finanțarea elaborării documentației tehnice necesare noii construcții. Mai departe, va fi identificată o nouă sursă de finanțare prin care centrul multifuncțional să devină realitate.

 

În cadrul viitorului centrului se dorește furnizarea de servicii de tip cantină, educationale pentru copii preșcolari, școlari, activități sociale și educaționale pentru tinerii din comunitate, activități culturale, medicale, de igienă, activităti de consiliere vocațională etc. Clădirea centrului multifuncțional va avea parter și un etaj, se vor amenaja spațiile interioare astfel încât ele să corespundă standardelor de calitate și confort prevăzute de normele europene, precum și activităților desfășurate. Planșeele vor fi din beton armat, pe o rețea de grinzi și centuri din beton armat, cadre centrale longitudinale și transversale în interior.

 

”Caracteristicile tehnice și complexitatea clădirii sunt vaste, la care au lucrat mai multe echipe de proiectanți, a căror muncă se vede aici, în aceste proiecte, în toate aceste dosare și planșe. Proiectanții evident că au lucrat împreună cu echipa de proiect din cadrul Primăriei Orașului Ardud. A fost o muncă intensă, care s-a finalizat cu bine, s-au obținut toate avizele și autorizațiile impuse de legislația în vigoare, proiectul fiind acum pregătit pentru a fi depus spre finanțare în așa fel încât în viitor să fie realizat acest centru multifuncțional care ni l-am dorit și ni-l dorim foarte mult la nivelul orașului Ardud pentru a completa, a întregi celelalte dotări din acest domeniu”, a declarat pentru presa locală primarul Ovidiu Duma.

Apariții în presa locală:

Creșterea accesului la servicii sociale de calitate a grupurilor marginalizate din comuna Putineiu

Promotor: Comuna Putineiu, jud. Teleorman

Valoarea finanțării: 36.565 euro

Durata: noiembrie 2019-august 2020

Website: www.putineiu.ro

 

Deoarece comunitățile din zonele rurale sunt vulnerabile în fața excluziunii educaționale și sociale, autoritățile locale din Putineiu și-au propus să prevină fenomenul abandonului școlar prin construcția și dotarea unui spațiu unde să funcționeze o grădiniță. Necesitatea obiectivului de investiții asumat rezidă în faptul că unitățile de învățământ preșcolare sunt insuficiente în acest moment: din cele două grădinițe care deservesc comuna, cea din satul Băduleasa are condiții improprii (igrasie și dotări precare), iar cea din satul Putineiu nu are suficient spațiu pentru a-și desfășura activitatea, în aceeași clădire funcționând și școala generală din comună.

 

Prin intermediul proiectului finanțat de Programul Dezvoltare locală, a fost elaborată documentația tehnice și studiile specifice (certificat de urbanism, studiu de fezabilitate, documentație tehnică necesară conform certificatului de urbanism, avize necesare obiectivului de investiție) necesare noii construcții care va fi realizată prin accesarea altor fonduri nerambursabile pe terenul de 1.280 m2 care aparține Consiliului local Putineiu.

 

Proiectul urmărește în mod special situația copiilor preşcolari defavorizaţi, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, a copiilor romi și altor copii proveniți din familii dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educație de calitate.

Apariții în presă

http://ziarulteleormanul.ro/comunicat-de-presa-8/

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE GRANTURI MICI ACCES LA FINANȚARE – 2020

Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș

Promotor: Comuna Cetățeni, jud. Argeș

Valoarea finanțării: 160.114,50 lei

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariecetateni.ro

Social media: Primăria Cetățeni (Facebook)

 

Comunitatea marginalizată de romi localizată în satul Valea Cetățuia (comuna Cetățeni, jud. Argeș) se confruntă cu dificultăți care adâncesc inegalitățile și excluziunea socială. Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a comunei, printre măsurile de incluziune socială identificate de autoritățile locale se regăsește și cea privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere ce leagă această comunitate de celelalte sate ale comunei.

 

Investiția are ca rezultat imediat asigurarea accesului comunității de romi la obiectivele economice, sociale, de învățământ, administrative și turistice.

 

Grantul primit sprijină elaborarea documentației tehnice necesară obținerii finanțării pentru execuția acestor lucrări. Se urmărește aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiții optime de siguranță si confort în circulație, realizarea unui profil transversal care să respecte prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri de scurgere, precum și reabilitarea unui pod peste râul Dâmbovița care va facilita accesul autoutilitarelor de stingere a incendiilor și de prim ajutor. Lungimea străzii ce urmează a fi modernizată este de aproximativ 780 m.

 

Infrastructura rutieră îmbunătățită va asigura un grad mai ridicat de siguranță a circulației rutiere și pietonale precum și crearea de noi locuri de muncă pe durata execuției lucrărilor. Se vor reduce costurile cu întreținerea infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podețelor, starea drumului va fi îmbunătățită, rezultate de care vor beneficia administrația publica locală și comunitatea. De asemenea, modernizarea infrastructurii rutiere va asigura și un acces rapid în cazul situațiilor de urgență, iar transportul se va desfășura în condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței.

Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I - Construire pod Ardeleni

Promotor de Proiect:  Comuna Lipănești, jud. Prahova

Valoarea finanțării: 48.855,00 lei

Perioada de implementare: martie – noiembrie 2021

Web site: https://www.lipanesti.ro

 

Proiectul este necesar în vederea dezvoltării infrastructurii în zona marginalizată Ardeleni din satul Șipotu (comuna Lipănești, jud. Prahova) ceea ce va genera  îmbunătățirea condițiilor de trai și consolidarea relațiilor dintre comunitatea vulenrabilă din acea zonă și restul comunei. Obiectivul proiectului consta în elaborarea documentațiilor tehnice (studiu geotehnic, studio topografic, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general) pentru construirea unui pod care va permite circulația pietonală și cu autoturismul peste apa cunoscută sub denumirea de Ardeleni.

 

Documentația tehnică ce va fi elaborată prin acest proiect va reprezenta primul pas în implementarea investiției care va da zonei un alt aspect, va mări gradul de siguranță pentru deplasarea pietonilor și a șoferilor din zona defavorizată și va îmbunătăți  condițiile de viață pentru membrii comunității marginalizate.

Apariții în presă

Șanse de acces la educație și dezvoltare

Promotor: Comuna Racasdia, jud. Caras Severin

Valoarea finanțării: 111.348,30 lei

Durata: martie 2021- decembrie 2021

Website: www.primariaracasdia.ro

Social media: Racasdia City (Facebook) ;

 

Pentru ca toţi cetăţenii să beneficieze de şanse egale în comunitate, autorităţile locale din comuna Răcăşdia au  prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală un set acţiuni privind reabilitarea unor străzi și podețe din zona marginalizată “Stadion” din localitatea Răcăşdia , zona locuită majoritar de cetățeni de etnie romă.

Prin intermediul proiectului se elaborează documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, studii specifice, documentația tehnică necesară obținerii avizelor conform certificatului de urbanism), pentru reabilitarea infrastructurii rutiere reprezentată de două podeţe peste pârâul Racasdiuta, cu străzile aferente acestora, cu rigole betonate şi acces la proprietăţi, în cartierul “Stadion”, din localitatea Răcăşdia. Autoritățile locale pregătesc depunerea uni cereri de finantare prin intermediul altor programe, în vederea construirii acestor obiective.

Astfel se va rezolva o mai veche problemă a cetăţenilor de etnie romă din zona “Stadion” şi în acelaşi timp se va continua procesul de reabilitare a  infrastructurii rutiere început prin finalizarea recentă a unui proiect derulat prin PNDR , măsura 7.2, prin care au fost reabilitate 5,4 km de străzi în localitatea Răcăşdia.

Lucrările vor contribui la îmbunatățirea standardului de viaţă a locuitorilor comunei.

Acces finanțare pentru infrastructura socială a comunei Ciprian Porumbescu, județul Suceava-Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din localitate

Promotor: Comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava

Valoarea finanțării: 102.222,50 lei

Durata: februarie 2021- octombrie 2021

Website: www.ciprian-porumbescu.ro

Social media: Primăria Ciprian Porumbescu (Facebook)

 

Potrivit Atlasului zonelor rurale marginalizate, comuna Ciprian Porumbescu are o rată de marginalizare severă, situație care a determinat autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei.

Din analiza nevoilor identificate în rândul cetățenilor comunei aflați în situații de vulnerabilitate, în multe cazuri persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni ce le limitează activitățile zilnice, a condus la necesitatea reabilitării dispensarului medical din comună.

Proiectul reprezintă o necesitate a comunității, urmând a contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei, inclusiv a comunității marginalizate, prin realizarea accesului la servicii medicale de calitate într-un spațiu modern și complet echipat în conformitate cu normele sanitare în vigoare.

Documentația tehnică ce va fi elaborată prin acest proiect reprezintă un prim pas în implementarea investiției care va îmbunătății infrastructurii de bază în vederea creării condițiilor de viață adecvate, a dezvoltării și revitalizării economiei comunei, asigurând accesul populației la servicii medicale de bază. Astfel, rezultatele proiectului contribuie la consolidarea capacității UAT Comuna Ciprian Porumbescu de a accesa eventuale finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul dispensar medical complet modernizat va permite utilizarea serviciilor medicale de către comunitatea defavorizată a comunei.

Creșterea calității și egalității de șanse în învățământul local din comuna Sărățeni, județul Mureș

Promotor: Comuna Sărățeni, Județul Mureș

Valoarea finanțării: 109.939,20 lei

Durata: martie 2021 – octombrie 2021

Website: www.sarateni.ro

 

Proiectul vizează elaborarea documentațiilor tehnice pentru extinderea și reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale Sărățeni pentru a asigura spațiul necesar desfășurării activităților educaționale conform cerințelor actuale în domeniul învățământului, creând condiții necesare procesului educațional. Din punct de vedere al rezultatelor, pe termen scurt, se prevede obținerea unei documentații tehnico-economice, care, pe termen mediu va facilita obținerea unei finanțări nerambursabile în vederea creării unei infrastructuri școlare, necesară pentru a asigura egalitatea de șanse în rândul copiilor aparținând grupurilor marginalizate, respectiv pentru asigurarea accesului la învățământ pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, segregate (termen lung).

În urma realizării investiției propuse în acest proiect, în mod direct vor fi afectați copiii și părinții acestora, prin asigurarea îmbunătățirii calității actului educațional și creșterea egalității de șanse, care va contribui la scăderea gradului de abandon școlar, creșterea reușitei școlare viitoare, respectiv creșterea gradului de promovare. Aceste aspecte vor consolida promovabilitatea elevilor din cadrul grupurilor marginalizate și defavorizate, contribuind la admiterea acestor copii în licee și școli profesionale. Astfel, ei vor avea șansa de a participa activ la piața forței de muncă, respectiv vor contribui la scăderea ratei șomajului, iar în acest mod vor ajuta la creșterea calității vieții în rândul grupurilor marginalizate, respectiv la scăderea nivelului de segregare. Va fi afectată în mod indirect întreaga comunitate locală, datorită scăderii gradului de izolare a grupurilor vulnerabile, ceea ce va conduce la creșterea nivelului de trai, influențând pozitiv economia locală și asigurând scăderea infracționalității.

Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizată din Comuna Teliu, jud. Brașov

Promotor: Comuna Teliu, jud. Brasov

Valoarea finanțării: 192.483,30 lei

Perioada de implementare: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: https://www.primariateliu.ro/

Social media: https://www.facebook.com/primariateliu

 

Proiectul urmărește elaborarea documentației tehnice în vederea reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere în comuna Teliu, jud. Brașov, un prim proces care va contribui la îmbunătățirea situației persoanelor aflate în comunitățile marginalizate.

Proiectul vizează realizarea documentatiei tehnice suport necesare fundamentarii investitiei propuse si anume elaborarea studiilor topografice si a celor geotehnice, precum si a expertizei tehnice și a documentatiei tehnice specifice-DALI in vederea reabilitarii si modernizarii unui numar de 18 trasee axiale de strazi, dispuse in zona centrala a localitatii Teliu, care impreuna, totalizeza o lungime 6.275 km. De asemenea,  proiectul include și realizarea documentatiei specifice pentru obtinerea de avize și plata taxelor, avizelor și acordurilor necesare obtinerii autorizatiei de construire.

Pe termen mediu investitia va contribui la reabilitarea infrastructurii rutiere din zonele marginalizate, imbunatatind conditiile de viata ale locuitorilor, cresterea accesului si calitatea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile din comuna, facilitarea mobilitatii populatiei.

Pe termen lung investitia va contribui la:

– reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori,

– cresterea eficientei activitatilor economice, reducerea consumul de timp si energie, creand conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive,

– posibilitatea extinderii transportului in comun si in zonele ce urmeaza sa fie asfaltate,

– imbunatatirea cooperarii inter-regionale si contribuirea semnificativa la cresterea competitivitatii intreprinderilor si a mobilitatii fortei de munca, prin urmare la o dezvoltare mai rapida a judetului pe ansamblu

 

Apariții în presa

 

 

 

Reducerea marginalizării în comuna Vârtop, jud. Alba prin creșterea accesului la finanțare

Promotor: Comuna Vîrtop, jud. Alba

Valoarea finanțării: 177.596,00 lei

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariavartop.ro

 

În scopul reducerii gradului de marginalizare în principal a tinerilor din comunității marginalizate și pentru creșterea calității procesului educațional în comunitatea locală, proiectul și-a propus realizarea studiilor de specialitate pentru reabilitarea/ consolidarea/ modernizarea/ dotarea și creșterea eficienței energetice a obiectivului de investiții ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRTOP” corpul C1 și C2.

Ca rezultat pe termen scurt va fi realizarea documentației tehnice, pe termen mediu, accesul la finanțare a primăriei comunei Vârtop care va avea posibilitatea sa aplice la un proiect cu finanțare nerambursabilă cu documentația realizată iar pe termen lung, prin realizarea infrastructurii va avea loc reducerea marginalizării în rândul comunității locale și creșterea calității actului educațional.

Grupul țintă direct vizat sunt elevii cu vârstele între 3-15 ani din cadrul școlii gimnaziale, cu predilecție copiii defavorizați din comunitățile marginalizate, precum și cadrele didactice. Ca beneficiari indirecți menționăm familiile acestora (rude, părinți) din comunitățile marginalizate și întreaga comunitate a comunei Vârtop.

EduZagar - reabilitare grădiniță cu program prelungit Zagăr, jud. Mureș

Promotor: Comuna Zagăr, jud. Mureș

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariazagar.ro

Potrivit datelor centralizate, în comuna Zagăr procentul din rândul copiilor romi înscriși la Grădinița cu program prelungit Zagăr este de 88%, situație ce a făcut ca autoritățile locale să identifice soluții pentru creșterea gradului de incluziune socială a comunității prin măsuri de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei. Soluția găsită pentru educarea copiilor ce fac parte din grupuri vulenrabile este modernizarea și dotarea grădiniței din centrul comunei. Prin intermediul proiectului, se va elabora documentația tehnico-economică (DALI, studii de teren, expertiză tehnică și documentația pentru avize) necesară solicitării unei finanțări nerambursabile pentru a reabilita și dota grădinița.

Astfel, rezultatele proiectului vor contribui la consolidarea capacității autorităților locale de a accesa finanţări ulterioare pentru educație, iar grădinița cu program prelungit, după ce va fi reabilitată și dotată, va permite accesul la servicii de educație de calitate de către grupurile defavorizate. Realizarea investiției va duce la combaterea segregării și a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin accesul egal al acestora la servicii educaționale de calitate.

Construirea unui pod nou în locul celui existent - Pod pe DC37, km 3+2200, peste pârâul Belinul Mare, în localitatea Belin Vale, comuna Belin, județul Covasna

Promotor: Comuna Belin, jud. Covasna

Valoarea finanțării: 134.645,00 lei

Durata: martie 2021 – noiembrie 2021

Website: www.primariabelin.ro

Proiectul își propune îmbunătățirea calității vieții locuitorilor satului Belin Vale, din comuna Belin (jud. Covasna) identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România.

Proiectul presupune elaborarea documentației tehnice pentru construcția unui pod nou în locul celui existent pentru ca, după realizarea efectivă a investiției întreaga comunitate reprezentată de satul Belin Vale va beneficia de accesul pe termen lung la servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă, etc. Construcția unui pod nou în locul celui existent este necesară și urgentă, mai ales că în ultimii ani se poate observa o degradare a acestuia și pune în pericol atât siguranța persoanelor, scăderea potențialului economic și social, dar și a legăturii de colaborare, comunicare dintre comunitatea din Belin Vale și restul comunei.

Documentație tehnică realizată este primul pas în realizarea obiectivului de investiție și stă la baza proiectului tehnic si detaliilor de execuție necesare.